آرشیف

2015-1-28

گل رحمان فراز

یازده نکته بــــــــــــرای صحبت درست زبان انگلیسی!!!

 

1. اولین نکته ای که به صحبت کردن درست زبان انگلیسی کمک مینماید مراعات نمودن حرکات دهان کسانی است که بصورت درست انگلیسی بلد اند و کوشش کنید (هنگامیکه تلویزیون می بینید حرکات دهن گوینده را مراعات نموده و موضوعی را که آنها بیان میکنند، با خود آنرا تکرار کنید).
2. تا زمانیکه روال (ریتم) و سرایش (اینتونیشن) انگلیسی را بصورت درست میآموزید، کوشش نماییدکه آهسته صحبت کنید: هرگاه بدون رعیت ریتم و سرایش، تیز صحبت کنید، صحبت کنندگان اصلی زبان، به مشکل سخنان شما را درک میکنند. هنگامیکه آهسته صحبت می کنید بفکر دلتنگی شنونده از سخنان تان نباشید چون از همه مهم تر این است که چیزی راکه میخواهید بگویید باید قابل فهم باشد.
3. موسیقی انگلیسی بشنوید: هنگامیکه مشغول صحبت زبان انگلیسی هستید، به موسیقی زبان بومی خود گوش ندهید، هر لسان از خود روش جداگانه ای آهنگ را داراست.
4. از فرهنگ لغات (دیکشنری) استفاده کنید: کوشش کنید خود را به نمونه های آوازشناسی (فونیتیک) فرهنگ لغت تان آشنا سازید، و به روش درست تلفظ لغاتیکه شما قادر به تلفظ درست آنها نیستید، بپردازید.
5. لست از لغات های را که مکرراً شنیده اید اما نحو تلفظ شان برایتان مشکل بوده است و روی این ملحوظ از اشخاص که انگلیسی بیشتر بلدند پرسیده اید، بسازید. همچون لغات را به کتابچه مخصوص درج نموده، گوش بگیرید و با پی در پی گفتن تمرین نمایید. (یعنی همزمان بخوانید و گوش بگیرید).
6. آموزش صوتیmp3 زبان انگلیسی را خریداری و یا نصب نمایید: صدای خود را زمان خواندن متن انگلیسی ثبت نمایید، و با روش تلفظ آموزش نصرت mp3 مقایسه کنید.
7. قسمت آخر هر لغت را تلفظ نمایید: متوجه پسوند های S و ED باشید. این بشما کمک میکند تا حرکات دهن را موقع صحبت انگلیسی، تقویت بخشید.
8. روزانه در حدود 15-20 دقیقه به آواز بلند انگلیسی بخوانید: تحقیقات نشان داده است اینکه تمرین روزمره حدود سه ماه را در عادت دهی حرکات اعضای بدن در دهن برای صحبت زبان جدید، در بر میگیرد. 
9. صدای خودتان را ثبت نموده و به مشکلات روش تلفظ تان گوش دهید: عده کثیر از مردم از شنیدن صدای خودشان عار دارند و از گوش دادن به صدا خودشان اجتناب می ورزند، اگرچه، این یک روش بسیار مهم است برای اینکه خود شخص میشنود که چه مشکل به تلفظ اش دارد. 
10. صبور باشید: روش صحبت شما قابل تغییر است، اما به یک لحظه تغییر پذیر نیست، اغلب اشخاص در صدد تغییر مجدد اند، البته امکان دارد اما فقط اتکا به کوشش دارد و بس.