آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

یارب! بـبخش زبانـی که گـویـد ثـنای تـو

 

یا رب ! بـبـخـش ز با نـی که گـو یـد ثـنـا ی تـو
د ل مـی بـرده به لـطـف ، حُـب تـو و هـوا ی تـو

با آ نکـه بـنده ام و در بـحـــر عـجــز غــــر ق
مـد یـون عــفــو تـو و لــطـــف و سـخــا ی تـو 

نزهــت ! تـو رفـتـی و تــنـهــا ی تـک شــده 
در سـوگ جا نگـد ا ز تـو ا یـنک صـبا ی تـو

مـا در فــدای قـلـب پُـر از مـهــر و رنـج تـو 
مـمـنــون ا حـتـرا م وعــزت بی ا نـتـهـا ی تـو

اینک غـریـب و بی کـس و بـی با ل و پـر شــده
تـنـهـا بـرد به دوش ایـن همه رنج وعــزای تـو

هــرچـنــد با ر هــا به تـو مـن تـلـخ گـفــته ا م
هـسـتـم رهـیــن عــز ت و شــرم و حـیـا ی تـو

د ر خـوا ب د و ش نــوا زش نـمــو د ی ا م 
صـد مـر حـبـا به تـو و عـهــد و و فـا ی تـو

بهــر عـــلاج درد تـو بـُــرد یــم ر نـج هـــا 
درمـا ن ند ا شــت مگــر درد تـو و بـلای تـو

کـرد نـد تـلا ش و سـعـی عـــز یـزان ما بـسـی
مـمکـن نـبـود عـزیـز د لـم هـرگـز شـفـای تـو

تـا ســرو بـی مـثـا ل تـو غـلـتـیــد بـر زمـیـن
خــم گـشـت نـخـل عـمـر صـبا یـت به پا ی تـو

غـور و مـزا ر و کا بل و پنجـشـیـر و قـنـد هـا ر
مـر هـون خـلـق خـُوش وصـدق و صفـا ی تـو

صـبـرم بـده به فـضــل خود ای خا لـق جـهـا ن
ز یـرا که نـیـسـت مـرا حاجتی غـیـر رضای تـو

 

اوستاد فـضــل الـحـق فـضــل

چـغــچــران دیار فـیــر و زکـوه غـور ثور سال 1393 هـجـری شـمـســی

 

اهـدا ء به خواهـر عزا دار وسوگوارم محترمه آصفه صبا که دختر جوانش( دوکتور نزهت ) را در جوانی از دست داده است .بدینـوسیله مراتب تسلیت خویشرا به مناسبت این سوگ بزرگ خدمت شما وخانواده محترم تان عرض میکنم وخود را در ین سوگ بزرگ شریک میدانم .آرزومندم پروردگار بزرگ از خزانه غیبش برای شما صبر وبرای داکترصاحب لیدا نزهـت جوان نامراد که هـنـوز از هزارها گل ارزویش یکی هم نشگفته بود، فردوس برین را نصیب فرماید. آمیـن یا رب العالمـیـن !