آرشیف

2014-12-11

غلام دستگیر خرسند سیبکی

یاد از غور کهن

هوای غور باستان یادم آمد
همبزمان و همصنفان یادم آمد
 
زسالهای امنیت و محبت
زصحبتهای یاران یادم آمد
 
لعل و سرجنگل و گرماب و تلخک
دولتیار و شینیه تا به سمک
 
باد گاه، تسرغه، گندو پوزلیچ
مرکز غور چغچران یادم آمد
 
مرغاب، چارسده و باغ ملمنج
خفک و باد غول و کرکین و نلنج
 
قلعه گوهر و خونیه گل خنج
مومن و عبد الرحمن یادم آمد
 
تغه تیمور و بهاری صوفک
بره خانه، اشترخان و کابلک
 
غلمین و کندیوال و اخته خانه
قلعه آهنگران یادم آمد
 
دولینه، گرد هلنگ تا شهیدان
تر بولاغ و بیدک جلال و اوشان
 
سیه خاک و فقیر آباد و نقشی
دهک، سلمین، خواجه گان یادم آمد
 
دیوال سفید و برنجی و اختم
سیر زار ، چشمه سفید و گوذر پهم
 
چهل گزی، وقلعه آهن و گله بید
زسوخته  و بی بی یان یادم آمد
 
چهار راه و تگاو اشلان و تولک
سرچشمه و غوک و کمنج و شهرک
 
نمکسار غورک و هم قریه جام
منار جام باستان یادم آمد
 
زساغر زیبا و ده گوهر
فراوان میوه های خشک و هم تر
 
ده شیر فاسک و هم قیصار و طولی
زیارتهای پیران یادم آمد
 
گرم و نورک و مرکز پسابند
نو هلنگ و تخته سبز تا سری بند
 
خانه بیگی، اوتکل، سرخ سرای شریف
صاحبی پیرو پیران یادم آمد
 
سنی و سخته کرم زار و تشتک
قلعه غمبلاق، سرخک و متک
 
کاکری و دوسنگ تا به تلخک
به سنگان شاه سمنگان یادم آمد
 
یخن و سر پنک، لعل سرخ و تیور
باغنوه خواجه غار و سین و چاردر
 
نیلی و زیرنی پشوره و ورکش
خطیف و سیبک، یامان یادم آمد
 
ورس و ایگین و یخن سفلی
زی نوروز و دهتای ملا اعلی
 
چشمه میران و پای حصار و اوتای
سرجنگل و عاشقان یادم آمد زکوه چهل ابدالان یادم آمد.
 
لارغه و سیب تلخ و زرگرک را
ورجه و راغ مشک و خوزبه گک را
 
کیلگوه الاتو هم نیک را
قچی ، سرهلنگ، کویان یادم آمد
 
منی خرسند از سیبک یامان
زغور و مربوطات غور باستان
 
نوشتم قریه های چند دوستان
زهرجای که الان یادم آمد

استاد غلام دستگیر "خرسند سیبکی"
چغچران
6/2/1392