آرشیف

2019-9-10

محمد اسحاق ثنا

یادی از روز محرم

یاد از حسین در خور تحسین و مرحباست
چون یادی او تا که جهان است پا به جاست

تسلیم زور و زر نشد با جمله اهل بیت
جان را به کف گرفت و بگفت آن چه دوست خواست

از خون اوست دشت کران مند کربلا
گل گونه سرخ گشت به رنگی که چون‌ حناست

تسلیم ظلم ظالم نامرد دون نشد
نازم به همتش که چنین مرد با خداست

امروز روز محرم و یادی از حسین اوست
در منبر و مساجد اسلام نو ههاست

دست یتیم گیر و ز کشتن بگیر دست
ایمان اگر ترا بود و ترس از خداست 

یارب به پاس خاطر دلبند  مصطفی
آور صلح و امن به کشور که در فناست 

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۰/۰۹/۲۰۱۹