آرشیف

2019-12-27

رفعت حسینی

یادی ازچراغ فرهنگ

 
روز ۱۷ جدی ۱۳۹۸خورشیدی،هفتم جنوری ۲۰۲۰ترسایی، برابر به چهلمین سالروز وفات یکی ازچراغ های تابنده وارجناک فرهنگ درجغرافیای افغانستان ،سیدمحمدداود حسینی، میباشد. وی درهفتاد سال ازهشتادوشش سال زندگی خویش ، بخدمتگذاری فرهنگ مایه هاگذاشت.
داود حسینی در«سیاه مشق» بالا این بیت کلیم کاشانی رانگاشته است:
 
قمری ریخته بالم به پناه که روم؟
تا کجاسرکشی ای سروخرامان ازمن؟!

داودحسینی اززمان حبیب الله سراج، درراه شکوفایی هنرخوشنویسی وادبیات وآموزش وپرورش درافغانستان گام زد وتلاشهای استواروماندگارنمود. دروقت بادشاه دموکرات ومتمدن،امان الله، سرمعلم مکتب اتحاد درباغبان کوچه کابل بود وشاه خودش نیز،هفتهءیکروز، برای تدریس به این مکتب می آمد.
درین عکس امان الله وداودحسینی باکرتی وکلاه سپید دریکی از صنفهای مکتب اتحاد:

ادامه مطلب در اینجا