آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

گیاهان اقتصادی

 

از فــلار(6) است پاکی ئی کالا عیان
همچو صابون شایع بین مـردمان
ســـــالهاست تجار زهرات وفــراه
روی آرنـــد انــدرین مرزوده ها
جمع سـازند ریشه اش را بی شمار
موترهارا بـار کنند از هـــر دیـار
گــــژد(7) باشد خوب از بـــهر تــناب
نــــیز بــاشد خــاک را مانع زآب
آول وبــــته ز بـــــــــهر احـــتراق
مینماید خــــانه هــارا گـرم وداغ
هم به پختـــن هم برای نان پـــزی
باشد اسباب درســت خــــوب زی
شـــغز دارد چوب محکم وقــــوی
جور برابــزار کـــار کشتــگــری
گرچه بادام نیز بااین خصلت است
بلکه بهتر از همینسان نعمت است
لیک پـــوست ریشۀ بــــــــادام تلخ
بهترین رنگ دردباغت(8) خوب شخ
آول وبـــادام تـــلخ گــــویند بهــــم
می شــویم هــــردو بــرادرهـــا بهـم
نیز داریم خــواهری مــارا یــقـین
اوست سنگ آولک که باسنگ همنشین
ســـه گیاه بانام اوشلان (9) معتبــــر
خوب معروفــست برهـــــررهــگذر
پـــــودرخاکستـــــــر آنــها چنـــان
میشوند کلچه زبهــــــر دیــــگران
میخرند آنرا که صابون جور کنند
نیز ازاو هم خلاوک را پــــــــزند
درقدیما بــــود اسکیچ کـــــاریاب
چیله (10) وسبد ازاو گــــــــردید بـاب