آرشیف

2017-2-1

دوکتور ص. سعیدي

گوشهء از توافقات جناب روشن با حاکمیت کابل!

جناب استاد روشن بعد از اینکه کمره ها و خبر نګاران از کنفرانس مطبوعاتی خارج شدند و رفتند ادامه داد و  ګفت: 

بخاطر بخش از حساسیتها و قسماً‌‌‌‌‌‌ بخاطر جلو ګیری از  ریا کاری در ابتداء در حضور خبرنګاران بخش از توافقات را نه ګفتم اما  ګوشه وبخش ازین  توافقات خویش را با به ادامهء ګفته شده با شما س یک میسازم. 

با حاکمیت کابل توافق کردیم که عجالتاً  با استفاده از کادرهای و داوطلبان حزب ما خيمه ها جهت سرپناه به افغانها، کودکان و پیران  مهاجر بدون سرپناه در کابل و اطراف  ( برای ما ) مساعدت و هماهنګی شود  که به این افغانهای   توذیع کنیم ، غذا برای اطفال شان تهیه دیده و برنامهای غذا در برابر کار برای شان تنظيم بداریم. اینها میتوانند به صورت وسیع در پاک کاری شھر ھا تنظيم شده و در قسمت کار یابی برای شان، در  قسمت تعلیم  اطفال شان وارسی کنیم. حاکمیت کابل پيشنهاد ما را پذیرفت که الی تدبیر اساسی حزب ما مانند یکی از وارثان جهاد این ملت به تعداد پنجصد معلم رضا کار را در اختیار وزارت معارف قرار داده تا به تعلیم و تربیهء اولاد این مهاجرین بپردازند. 

جناب استاد روشن اضافه کرد که از تمام دست آوردھای این توافق و دست آورد  اخیر را کاملا انسانی، اسلامی و در توافق به اهداف جهادی و مهم دانستند.

و اضافه کردند: چون برای ما سی سفارت وعده و توافق شده. اما وضع کشور ما و خاصتا درین زمستان مهاجرین ما در هوای سرد و بدون معیشت اند، شرایط جنګی و بیجا شدګان زیاد اند لذا به تنقیص تعداد بستهای دیپلوماتان خویش توافق کردیم و مصارف این بستخای تنقیص شده  را به این افراد بې بضاعت توذیع نموده  و در زمینهء کاریابی به مصرف خواهیم رسانید.  حاکمیت کابل این خواست ما را هم پذیرفت. 

ما به جانب حاکمیت کابل تعهد سپردیم که در پيشنهاد کادر های متباقی برای وظيفه دیپلوماتان اصل وفاداری به قانون اساسی، منافع و مصالح کشږر و فهم مسلکی را بلا استثناء  در نظر ګرفته و تمام شان قبل از رفتن به وظایف مکلف به حد اقل دوسال کار در داخل کشور و بعد از سه سال کار در خارج از کشورمکلف به بازګشت و کارحد اقل دوساله در داخل کشور خواهند بود. این اصل دا در مورد سایر دپيلوماتان مانند قانون در پهلوی دیګر تدابیر جهت قانون شدن و تصویب کار مشترک خواهیم کرد. 

طرفین به  از بین بردن کاغذ پرانی، اصلاح اداره و اصلاح سیاست کادری با اقدامات مشخص عملی  توافق کردیم. 

همچنان توافق شد که ارګانهای امنیتی کشور را دوچند تقویت کنیم و در مسلکی سازی، متعهد بودن به منافع کشور و بلند بردن  سطح مسلکی  و خاصتاً در غیر سیاسی شدن شان تدابیر مشخص عملی را روی دست بګیریم. 

طرفین توافق کردیم و تأکید کردیم که مداخله دیپلوماتان خارجي درتعین نوع حاکمیت ، وتمرکز و غیر متمر، فدرالی و … از حق و صلاحیت مردم افغانستان و اهل فن است. توافق کردیم نظامیکه به کشور امریکا با در نظرداشت شرایط و سطح انکشاف ان جامعه مفید باشد ، حتمی نیست به افغانستان و سطح انکشاف ما مفید باشد. لذا مداخلهء مراجل خارجی را در کشږر مانع شده و متخلف را تا سرحد اخراج و ختم ماموریت مانع خواهیم شد. 

توافق کردیم که حاکمیت به ملت نزدیک ساخته شده و درین را از حرف به عمل برویم، توافق کردیم تا عدالت برھمه یکسان تطبیق شود. توافق کردیم تا فاصله ها از صدور امر و تدبیر تا عملی کردن کوتاه شود، اداره کم مصرف شود و به این ترتیب حلقات وسطی سیستم و اداره کشور که حد اکثر مصارف را میبلعند به تدریج منحل شده و به کلید سازی مصروف شوند.  صلاحیت های حلقات وسطی اداره در بخش سیستم و عام به مرکز و در سطح اجرائيوی به واحد های پایین اداره  تنزل داده شوندو به این ترتیب همان خواست ګنګ عدم مرکزیت شورای اجرائيه جامهء عمل منطقی پيدا کند. به این ترتیب ساختار ها و صلاحیت های معین واحد های اداری ولایتی به تدریج از بین بروند. با استفاد از تخنیک، مواصلات سریع و بلند رفتن توانایی های کدری و روبنا ها و انفرسترکتر مدرن دساتیر و هدایات مرکز مستقیماً به واحد های اداری ولسوالی و علاقداری تنزل داده شوند. توافق  شده که از پنج ساختار مهم اداری کشور در ولایات یعنی والی، ولسوال، شاروال ها، شورای ولایتی، شورای ولسوالی که سه واحد آن یعنی شوراء ها و شاروالی ها انتخابی اند و تا حال عملی نه شده ، باید هرچه زودتر انتخابی شده و تصامیم این شورا ها دربخش برنامه و پلان، بلی در بخش برنامه و پلان برای مراجع انتصابی اداری بعنی والی و ولسوال،  واجب الاجراء شوند.  همچنان توافق شد که تمام احکام و اجراات  مراجع اداری بخاطر قانونی بودن و عدم قانونی بودن در صورت تنازع  در محاکم نهایی ساخته شوند.  

حق دسترسی به تصامیم نهایی محاکم واستفاده از تصامیم و فیصله های قبلی در موارد همګون باید عملا عام ساخته شده، نشر شوند  و برای تحقق این عام سازي در مواردیکه قانون صریح وجود ندارد ازان استفاده به عمل اید و برای تحقق این امر کمیسیون های مسلکی م‌ؤظف شوند. 

این و دها توافق دیګر که مستند میسازد ما به جیب و منفعت ګروپ و حلقهء خود نه بلکې به ملت و منافع ملت و کل کشور و امر صلح و خارج شدن ازین وضع بس شګننده، شرم بار، خارج شدن از ګدایی و سوالګری میاندیشیم. ما این وضع را در ادامهء تراژيدی ملت و غرق شدن دهها هموطن در ابحار و افغانان که در کشورهای ګیر مانده به ذلت و ود فروشی مجبور شده اند ارتباط داده و خود را درآن مقصر میدانیم. 

همچنان داوطلبانه اعلام کردم که همه میدانیم ملکیت های ما در مقایسه به عواید رسمی ما در ۱۷ سال گذشته قابل مقایسه نیست. عواید را که در زمان جهاد بدست اورده بودم هم برای امر جهاد و مجاهدین بود و نه برای ما و خانوادهء ما. از جانب دیګر میدانیم که حاکمیت کابل توان عدالت را ندارد و همینکه خود را نګه دارد برایش زیاد است. لذا درین حال از ترس خداوند (ج) مانند نمونه برای شما همه شیک پوشان وادار به این ساختدو واداشت  که مانند مسلمان یکبار دیګر اعتراف کنم که معتقدم که روز جزا و حساب وجود دارد و درآن حالت. هیچ مال و متاع دنیا من را نجات نه خواهد داد. لذا اینک داوطلبانه برای خود و فامیل خود صرف یک خانه در کابل و یک خانه در … را ګذاشته، بقیه تمام ملکیت های خویش را به دارلمساکین و اطفال کشور و ننیم انرا به معلولین و شهدای دفاع از وطن هدیه میدارم. 

توافق با توافق در ادامهء کار م‌ؤثر جهت بررسی از عملي شدن این توافقات تا دو ماه دیګر توافق نمودیم. 

و یک مطلب شخصی: ما باید قبل از رسید حزب اسلامی و یا ګروه از طالبان به توافق سیاسی به حاکمیت کابل بخش از امتیازات خویش را با این کونه توافقات تضمین کنیم. 

کنفرانس در یک فضای تعهد و تصمیم به اصلاح خود به صداقت و راستی به ملت به پایان رسید. الهی ما را هدایت نیکی کن تا خوابهایم جامهء عمل بپوشد. برای الله تعالی هرچه اسان است. الحق

پایان بی پایان 

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸