آرشیف

2014-12-3

دکتور خاتول فروتن

گم شده گان ناشناخته ؟!

امروز خبر جالب اما بسیار تکاندهنده نظرم را دریکی از سایت های انترنیتی جلب کرد که مطابق به احصایه ای که آخیرأ از طرف از نهاد های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است سالی دو هزار نوزاد شیرخوار بر سر راه گذشته میشوند . این نوزاد ان بی سرپرست بعدأ به خانواده های «واجد شرائط » تحویل میگردند . 
اکثریتی از مردم جهان نه میدانند که پدر اصلی یا بیولوژیکی شان کی است ؟ ولی ظاهرأ اینها دارای یک پدر هستند که هیچ وقت در ذهن شان هم این مسأله خطور نکرده که گویا این سرپرست پدر وی نباشد و مخصوصأ در جوامع اسلامی که پدر خوانده ها حتی نسبت به پدر حقیقی و اصلی شان در بعضی موارد بهتر پذیرفته شدند . و اما علت این ندانستن چه خواهد بود ؟

گم شده گان ناشناخته ؟!

یکی از علل اساسی عدم شناخت پدر ، جدائی زن و شوهر در شروع زندگی مشترک شان است که این جدائی نه تنها به توافق و پذیرفتن مسؤلیت نه می انجامد بلکه توأم با نفرت و انزجار و مداخلات فامیلی و بعدأ ازدواج دؤمی همین خانم بدون درنظرداشت این واقیعت که طفلی در بطن همین مادر وجود دارد صورت میگیرد و حتی کوشش بر آن شده تا هویت پدر اصلی طفل را به شوهر دومی و حتی سومی این مادر مخفی و گُنگ نگهدارند . 
علت دومی که خانم ها قبل از اینکه ازدواج کنند بصورت نا خواسته حامله می شوند و سپس هم با پدر همان طفل ازدواج نکرده و با شخص دیگری ازدواج میکند که در این حالت برای مادر مذکور خیلی مشکل است که بداند که آیا پدر اصلی طفل که در بطن اش است کی باشد ؟ مادر طفل هم غمگین می باشد و هم احساس میکند که او در یک دوراهی قرار گرفته که شرم و حیأ سبب پنهان شدن این پدیده شده و در چنین وضعیت پدر اصلی طفل نا شناخته باقی می ماند ویا هم مادر اصلأ حاضر نیست که طفل اش بداند که پدر او کیست ؟ 
علت دیگر ظلم وناروا های اند که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون رائج بوده و خانمها مورد سؤ استفاده و تجاوزات جنسی قرار گرفته ویا هم ارتباط جنسی آنقدر سریع بوده که اصلأ تصؤرش را هم نه میکرد که حامله گردد .
و اما در ایران چرا تعداد این نوزادان بی سرپرست به اوج خود رسیده ؟ تا جائیکه اطلاعات نشان میدهد کشور ایران ظاهرأ یک کشور اسلامی و با حجا ب است ، اما در باطن آزاد تر از اروپا و کشور های غربی بوده که حتی قوانین روابط جنسی که زیر نام صیغه در این کشور مرعی الاجرا ست درکشورهای غربی وجود ندارد . این پدیده بدون شک سبب القاح ناخواسته و حتی شیوع امراض زهروی می گردد .اینکه چه تعداد سقط جنین در این کشور صورت میگیرد آمار دقیق آن درست معلوم نیست اما با اطمینان میتوان گفت که حتمأ چندین برابر آمار نوزادان بی سرپرست در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود . اینکه به چه تعداد خواهر وبرادر ( رضاعی ) با هم ازدواج میکنند ویا هم پدر بر دختر اش هم بستر میشود درد بی درمانی است که لابد بایدآنرا شناسائی وبا بکار گیریی روش های علمی و انسانی ازجوامع بشری بدور ساخت ؟ والله اعلم ..
متأسفانه این پدیده شوم در کشور ما نیز آهسته ، آهسته رائج شده و زمانیکه از طفلی پرسیده شود پدرت کیست ؟ میگوید پدرم شهید شده ….جای خیلی تأسف است که زن افغان از ترس سنگسار و کشتار زبان به حقائق نه می گشاید و این راز را با خود به گورستان میبرد .