آرشیف

2014-12-12

الحاج محمد قاسیم علم

گل و سیب

 

بنسبت آب وهوای مساعد ورشد ونمو انواع اشجار مثمر وغیر مثمروگلهای زینتی درمرکزوولسوالی های غور وشوق وعلاقه همه ساکنین این ولایت بغرس اشجار دیگر لزومی به تبلیغ درغرس اشجار ضرورت احساس نمیشود زیرا هرکس میداند که سیب سبب تقویه خود واولادش میشود وگل بوته های زینتی درصحن حویلی اش روح پروراست درصورتیکه زمین برای غرس اشجار وکرت برای سبزی داشته باشد بموقع آن درسرسبزی محیط وساحه خانه خود دریغ نمیکند فقط آنچه ضرورت است طربق حفظ نهالهای غرس شده وطربقه شاخچه بری وپاشیدن دوا در موقع آن میباشد که یک نهال به آن ضرورت داردزیرا نهال وطفل باهم شباهت دارند که بدون مراقبت وتهیه غذای کافی نمیتوان طفل سالم را به جامع تقدیم نمو د لذا در مورد حفاظت انواع اشجار وگلهای زینتی توجه همه عزیزان رامعطوف میدارم وانشا الله با اکمال کار کانال سیاه سنگ 80% مشکل آب درشهر مرفوع میگردد بار دیگراز عشق وعلاقه همه هموطنان به سرسبزی وغرس انواع نهالهای مثمر وغیر مثمر اظهار سپاس نموده واین سروده شاعر را طور تحفه بشما پیشکش مینمایم.

مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دیگری ساختن است

 

گل و سیب

 

گل و سیب

 

گل و سیب

 

گل و سیب

 

گل و سیب