آرشیف

2016-4-9

رسول پویان

گل هـــــــــای کاغذی

در غـرب استرس و کلنجار ماشین است
دوستی ومهروعاطفه بردار ماشین است

پـنداشـتـم که عشق بـود چـاره سـاز درد
اما به چشم عهد و وفـا خار ماشین است

عشـق و وصال بازی طبع و مجـاز شـد
در آستین جلـوه گـران مـار ماشین است

خاموش گشته نغمۀ پر سوز و سازعشق
خِـرخِـر کنان معـرکه گیتار ماشین است

گل هـای کاغـذی که بود باب فیس بوک
پرزرق و برق پرزه وابزارماشین است

فکـر سـلـیم در تـب ســرمـایــه می تـپـد
آری طبیب و تجـربـه بیمار ماشین است

انـدیــشــۀ بـشــر نـبــود مســتـقـل دیگـر
اینجا حکیم و فلـسـفه افگار ماشین است

تبلـیغ مـد و فیـشنِ هـر لحـظـه کار روز
در تیمچـه و مغازه و بازار ماشین است

طرح حسـاب سـود وزیـان بهر عـده ای
آیین و رسم وکلچر و افکار ماشین است

سـرمـایـه دار با دغـل و حـیله و فـریـب
دزد نقـاب بـر رخ هـشـیـار ماشین است

آزادگی و هـمـت و صـدق و صفـا هـمه
در بند مکـر و حیله گرفتار ماشین است

تریاک و شـیشـه چـرس و نکـوتین مافیا
پوند و ریال و دالر و دینـار ماشین است

قتل و ترور طالب و داعـش به قـرن ما
محصول فتنه هـای زیانبار ماشین است

از سرزمین خشک عـرب عاشـقی مجو
رویشگر خشونت و اشرار ماشین است

عشـق و صفا وعاطفه را گور کرده اند
یک تکه دل فقـط به منقار ماشـین است

خشـت نخست کج زده معمـار کهنه کار
افسار دیـن در یـد خـونبار ماشین است

جنگ و جـدال بهـر فـروش سلاح بـود
یـا از بـرای نفـت بـه انبار ماشین است

عقـل و هنر و دیـن و خـدا را فروختند
وجـدان خفته حس عزادار ماشین است

در قرن بیست و یک اگرخوب بنگری
هرکس بگونه ای هـوادار ماشین است

دیگر مجو ز سـینۀ ماشین شـور عشق
اینجا ربات زنـده سـزاوار ماشین است

در سـوگ عشق ناله و فریاد سـر کنید
دل های پاک خسته زگفتارماشین است

24/8/2014