آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

گل فرصت
 
می وزد باد ز دامـــان بهــار عطـر فشـا ن
رسته از طــرف دمن لاله و گل در دامـا ن
 
همچو دیباست کنون دامن کوهسار و چمن
فرحت جا ن و دل ما ست هـوا ی بســــا ن
 
از گهر ریــزی نیسان شــده خــــــرم گلزار
میکنــد زنده تــــن خـــفته گلهــــــا با را ن
 
موسم تـاز گی و عیــش و طرب را بنگـــر
بلبل از و صل گل آمدهمه در شور وفغا ن
 
راز عشاق به هــر گوش طنین انداز است
هر طرف همهمه ء مستی و عهــد و پیما ن
 
ای خوشآنکس که در این فصل گل یکرنگی
بفشــــاند بکــــند شاد د لی هــــر انســــــان
  
میشود تـازه ( عزیزه ) دلــم از بــوی بهـار
گل فــرست طلب از زنـدگی و سیـرزمـان