آرشیف

2015-1-26

محمد دین محبت انوری

گلِ هــــــوا

 
(یک گل عجیب و نام استثنایی)

درماه میزان امسال که به قریه لشکر راهِ چغچران به سفر رفته بودم این بوته گل نظر مرا جلب کرد. نام «گل هوا» را مردم قریه های مناطق پای کمر و اطراف مرکز چغچران به این گیاه نادر داده اند. تا جایکه من شنیده ام این گل درمناطق دیگر غورهم وجود داشته ومردم به آن آشنائی دارند وبه نحوی از آن استفاده میکنند. 
این بوته گل یک علف سبز رنگ خودرو بوده درکوه ها وتپه ها می روید. شکل آن مانند «پنجه کلاغ» یا مشابه گلی پیچک است و خصوصآ درفصل تیرماه که هوا روبه سردی میرود رشد ونمو دارد. غالبا وقتیکه مردم برای آوردن هیزم زمستان به کوه های دورتر میروند این گیاه را با خود میآورند وعمومآ درفصل زمستان آنرا در سقف اطاقها و خانه های خود، بین «دستک» ها به تاری می بندند. این بوته سبز رنگ به مرور زمان از قسمت ریشه خود می خشکد و از تنه و سر، دوباره سبزی و نشاط خود را از سر میگرد. قرار گفته یک تن از باشنده گان محل این گل هیچ وقت خشک نمیشود . یعنی همان شاخه های  خشک شده گل بعداز مدت زمان دوباره زنده گردیده بحالت اولیه بر میگردد. این گل بوی خاصی ندارد و بخاطری که بدون آب وخاک مدت های زیاد زنده میماند مشهور به گل هوا است . گل هوا به آسانی یافت میشود و زینت خانة هرکس شده می تواند، حتی در فصل زمستان این گل به خوبی رشد میکند و اگرچه شگوفه نمیکند لیکن دارائی خصوصیت طبعی خوبی بوده مصرف وزحمت برای پرورش خود نمیخواهد و به همین منظور مردمان محل آنرابنام گلی غریبانه هم یاد میکنند، چنانچه در هرنوع آب وهوای داخل اطاق و خانه ها سازش داشته، مقاومت وعمر زیاد دارد بنآ موردعلاقه بسیاری از خانواده قرار گرفته است .
 
پایان
 چغچران
میزان 1387