آرشیف

2016-5-7

سعدالدین غوروال

گلبدین حکمتیار برای صلح ویا راکت باران کابل
  
 
گلبدین حکمتیاربرای صلح و یا راکت باران کابل ؟
امضای سند صلح گلبدین حکمتیار به سرنوست حکومت وحدت ملی چه تاثیرخواهند داشت. اوقبلا هم اسناد وتفاهم نامه های زیاد ی بنام ختم جنگ وتامین صلح امضاء نموده است . ازسقوط حکومت دکتور نجیب الله ، و به قدرت رسیدن گروه های مجاهدین گلبدین حکمتیار وافراد تحت رهبری او جهت رسیدن به قدرت درجنگ و خشونت گرائی ودرریختاندن خون هزاران انسان بیگناه وشهروند ان افغان دست اول داشته ، خانواده های زیادی به داغ عزیزان شان نشستند
برای تکیه زدن به اریکه قدرت ازهیچ نوع عمل وحرکت جنگی وسیاسی دریغ نکرده ، درجریان جنگ های داخلی ائتلاف های زیادی باگروه های سیاسی وجنگی کشورانجام داد ه واسنادی زیادی را امضاء وتعهد نمود که ازجنگ خونریزی دست میکشد اما فقط ازپای سند امضاء شده خود که برخواسته اعلام نموده که قبول نداریم فرمان داد که شهرکابل را به راکت به بندند 
اولین سند وتفاهم نامه صلح را در روزهای نخست قدرت مجاهدین ودرجریان جنگ های خونین درماه ثور1371 با محترم احمدشاه مسعود رهبرشورای نظارووزیردفاع حکومت موقت مجاهدین با حضورداشت دیپلومات های پاکستانی وعربی امضاء نموده اما درختم همان روزاعلان نمود که هدف تفاهم نامه صلح برآمدن ملیشه های حکومت کمونستی مربوط به جنرال دوستم ازکابل بوده تازمانیکه آنها بدون قیدوشرط ازکابل خارج نشوند ما به جنگ ادامه خواهیم داد این تفاهم نامه را قبول نداریم 
دومین سند ائتلافی را بنام «شورای تفاهم » باجنبش ملی اسلامی جنرال دوستم وحزب وحدت اسلامی د ر جدی 1371 امضاء نمود که قبلا آنها را کمونست خوانده وجنگ درکابل تحت نام مبارزه علیه ملیشه های حکومت کمونستی آغاز کرد هزاران کابلی بیگناه را بخاک وخون کشاند 
سومین سند وتفاهم نامه صلح را درمکه معظمه درخانه خدا بحضورداشت تمام رهبران مجاهدین امضاء وسوگند یادکردند که بجنگ خونریزی خاتمه می دهند ولی بدبختانه همان روزیکه مکه وخاک عربستان سعودی ترک نمود فرمان راکت باران شهرکابل داد ، وچهارمین سندصلح که با دولت آقای ربانی امضاء نمود امتیازپست صدارت افغانستان گرفت بود خودش بنام صدراعظم افغانستان بود اما درولسوالی چهارآسیاب زنده گی میکرد شهرکابل به راکت میزد وجریان برق بروی شهروندان کابل قطع میکرد. پنجمین سند ویا تفاهم نامه صلح با پادرمیانی آقای سیاف بادولت آقای ربانی درزمانی وشرایط امضاء نموده که شرایط برایش تنگ گردیده بود تمام مناطق تحت حاکمیت خودرا ازدست داده درمحدوده ولسوالی سروبی زنده گی میکرد. یعنی تمام مناطق حاکمیت آنرا طالبان اشغال کرده وبا امضای این تفاهم نامه برای باردومین صدراعظم افغانستان گردید به کابل آمد به آمدن درکابل سر دولت مجاهدین خورد وطالبان براریکه قدرت تکیه زدند
آقای حکمتیارازهمان وقت تااکنون آدرس دقیق ندارد زیرپیگرقوای امریکا قرارداشته ودرلست سیاه وزارت خارجه امریکا درج گردیده واکثریت قوماندان حزب اسلامی به گروه های ترورستی وبه طالبان پیوستند.
به باورآگاهان امورعلل وعوامل پیوستن آقای گلبدین حکمتیار به پروسه صلح ضعف آن دربرد سیاسی ، نظامی واجتماعی میباشند که بعدازسقوط حاکمیت طالبان وایجاد حاکمیت جدید با شرکت تمام گروه های مجاهدین حزب اسلامی به رهبری آن چندپارچه شده تعدادآنها به رهبری ارغندیوال مستقلانه به دولت پیوستند گروه هم به رهبری صبائون وجمعه همدرد ازحامدکرزی پشتبانی کردند. قطب الدین حلال بطورمستقلانه درراستای رسیدن به قدرت مبارزه می کند به عقید مردم فعلا آقای حکمتیار خودش مانده وگوشهایش وتعداد ازاعضای خانواده اش وبس ؛ 
پرشس دیگردرینجاه است که آقای حکمتیارازجمله افراداست که درلست سیاه وزارت خارجه امریکاقراردارد و چقدررهبران حکومت وحدت ملی مطمئن هستند که بتوانند امننیت جانی ومالی آنرا تظمین کنند
ازجانب هم آقای حکمتیارکه درکشتارشهروندان کابل وادامه جنگ وخونریزی دست اول دارند چقدرمطمئن هستند که درتامین صلح وختم جنگ نقش ایفاءکرده میتوانند به همان خطراست که مردم هم میپرسند که درتامین صلح با داشتن چنین بیض وسابقه جنگی به کابل چگونه زنده گی خواهند نمود ویا درکدام محل شهرکابل راکت خواهندط زد