آرشیف

2015-2-4

nazhatinfo

گفتگو هــــــــاي قطر ضربهء آهنگري

 

كشورما بعدازسال  2001 به تدريج به سوي جنگ داخلي پيش رفت،ازاين سبب فضا وجو ئ سياسي روبه وخامت نهاد،لابي ها وجواسيس كشورهاي همسايه دردرون دولت ،فضاي عدم اعتماد را اشاعه داده،ودرمسيرگسترش بحران ،مطابق پلانهاي مطروحهءحلقات مداخله گر خارجي اقدامات را روي دست گرفتند،تا كشور دوباره آمادهءيك انفجاروانقلاب وشورشگري گردد،فعلا فضا بگونهءموثرمطابق ميل ودلخواه اين ستيزه جويان گرديده است،ضرب المثل عامييانه است "دزدهم ميگويد خدا،وصاحب خانه هم"درشرائط موجود تفكيك دوست ودشمن،خوب وبد،خودي وبيگانه ،سياه وسفيد كاردشواري شده ،.كشورما كه درگير بحران فزاينده است ،اين بحران باموجوديت  140 هزار قواي ناتو خلاف توقع مردم ما بوده،ناتوكه يگانه نيروي باالقوهء نظامي جهان است ،درميدان نبرد پيروزي اش درجبههءجنگ افغانستان چون" سرا ب" شد .  شايعات مبني برانتقال مخالفين توسط چرخ بالهاي ناتوبه گوش همگان ميرسيد، تا جاييكه ريس جمهور كشور هم اين شايعات توام به حقيقت را تاييد نمود، وبازي دوگانه در عرصه سياسي ونظامي اشكار گشت. مداخلات از جنوب كاملا اشكار وعريان درچريان بود دولت نسبت ضعف ونا تواني    در عمل حيثيت تماشا چي را داشت ،و كمبودي هاي خويش    و  بازي هاي بي نتيجه باتدويرجرگه ها ونشست هاي نمايشي پنهان مي ساخت ، بعد از هر جرگه وجلسات اوضاع كشور روبه وخامت مينهاد ،جرگه بزرگ "جرگه گي ،شوراي صلح وتمامي   تحركات نتوانست به نتايج منتج شود، لويه جرگه كه بعدا به لويه جرگه مشورتي شهرت يافت نيز پول هاي هنگفت را به باد فنا داد ،مذاكره در باره عقد يك معاهده استراتيژيك با امريكا نيز با خواست ها وتقاضا هاي غير عملي وغير واقعي به همراه شد ،چنان توقعات با پندار هاي واهي در ذهنيت ما تداعي ميگشت كه ما بايد تمام خواست هاي خويش را به امريكا تحميل ميكرديم ،در شرايط كه جنگ در كشور ادامه دارد تقاضا ها ي ما از ناتو وامريكا در حصه عدم اجراي عمليات شبانه يك پيشنهاد  وانديشهء سطحي  بوده، ،دراین حالت، تفكيك عمليات روزانه وشبانه كاريست دشوار، واز نگاه نظامي غير عملي وناممكن !.اين بدان معني است وقتي عمليات نظامي وجنگي آغاز ميابد شما در پلان جنگي قيد نماييد كه اين عمليات بعداز اغاز فقط در روز قابل تطبيق است، وشب ها سكون وآرام بود، تا دشمن به آسايش بخوابد، حتي اين خواسته  بحيث محور همكاري استراتيژيك با امريكا درسند همكاري با آن  كشور گنجانيده شد، .بايد تذكر داد در عمليات حربي ومحاربوي بدون اشتباه  مطابق پلان حركت نمودن كارآسان نيست،  اشتباه تخطي از اصول وپرنسيب هاي جنگ، كه حفظ مردمان ملكي در ساحه جنگ است، كاري نهايت دشوار بوده، در جريان پروسه عمليات  كه منتج به تلفات  گردد، دوست وهمسنگر شان در كنارشان بقتل برسد فرد يا افراد عملياتي نهايتا به تندي وخشونت متوصل گشته وهر حركتي طرف مقابل را به نظر شك وترديد مينگرند . بايد اين واقيعت را پذيرفت كه دولت نتوانست درمدت ده سال كه مدت مديد براي ساختار بنيادي كشور بود بهره گيرد، در وهلهء اول آوا نكه احساس نموديم اردوي كوچكي را به اين كشور بسنده ميدانيستند(  اين طرح، يكي از پلان هاي كشور همسايه ما بود) اين تعداد قليل را هم نتوانيستيم مثل يك اردوي مدرن با تجهيزات مكمل هوايي وزميني درسالهاي گذشته اكمال نمايم، گرچه ناتوملتفت اين اشتباه خودشده تشكيل اردوي كشورا وسعت بيشتر داد ،ولي اكمالات اين اردوازاولويت هاي عاجل است  ، درضمن ما هر اشتباه وتخطي از طرف قواي ناتورا غيردوستانه به بررسي گرفته ودشمنانه عكس العمل نشان داديم ،وعمليات دشمن مسلح خويش را كه با نا بودي تعدادي كثير از مردم ما منجرميگرديد با اكراه تقبيح نموده ،  ودرمقابل از موضع اتحاد، دوستي بيرون آمده،تندترين  اتهامات را به ناتو نسبت داديم، اين پاليسي ها وموضعگريها" ناتو"را متيقين گردانيد كه نه دوست خوب هستيم ونه دشمن قهار، ازاين سبب جناب جوبايدن به اپوزسيون مسلح مراجعه نموده انها را دوست خطاب نمود، بعداز جند روز محدود نماينده گي طالبان در قطر بدون مشوره دولت ما گشايش يافت، نماينده گان انها با فاميل وخانواده هاي شان به قطر انتقال داده شدند، دولت كه با وارد نمودن ضربه هاي زرگري با ناتوو امريكا مصروف بود با يك حركت تند وضربهء آهنگري امريكا مواجه گشت، ومثل انسان خواب الود به هذيان متوصل گرديد، گاه" قطر" رامحراق صلح پنداشته وگاهي به مخالفت بر ميخيزد، ونميداند چه كاري انجام دهد؟ دولت بايست جلسه فوق العاده هر دو مجلسين را داير مينمود وگذارشات كه به اين تندي وسرعت  در جريان است، به سمع نمانيده گان مردم ميرسانيد ،همچنان دولت با نهاد ها  اجتماعي،احزاب وجامعه مدني وايتلاف ملي كه رقيب قانوني آن است تماس هاي را برقرار مينمود وبا يك اجماع بزرگ ملي در اين قضاياي سر نوشت ساز با تمام مردم  افغانستان داخل مفاهيمه ميگرديد .