X

آرشیف

گفتگو میان مسلمان و مسیحی: بخش چهارم

موضوع مورد بحث: سیاست

(به ادامه بحث گذشته)
مسلمان – ما بخاطر دنیای دیگر تلاش داریم وبا شما درجنگ وستیز هستیم. ما به آخرت می اندیشیم ووظیفۀ خودرا که جهاد علیه کفر ونفاق است ، انجام میدهیم. خداوند بما گفته که علیه کفر وکسانی که دشمن وطن ومال وناموس شما اند بجنگید وبخاطر توحید وخداپرستی وجاری ساختن کلمة الله تاتوان دارید جهد بخرچ دهید تا درآن دنیا آسوده وسربلند باشید. ما درراه تطبیق این دستور خداوند مبارزه میکنیم وبرضدتمام اعمال نامشروع می رزمیم.
مسیحی – واه واه! اینست تلاش واینست مبارزه . بازهم ثابت ساختید که راهی که گزیده اید شمارا به ترکستان زمین می برد. حال بیا تا اگر به پذیری ، باهم دربارۀ سیاست کمی گپ بزنیم.
مسلمان –  خوب است ! بفرما. من هم میخواستم بگویم که اگر سیاست میدانی، بهتر است از دید سیاست افکار خودرا باهم درمیان گذاریم.
مسیحی –  از نظر شما چه کسی میتواند در کشور تان خدمت نماید؟ از رجال باقدرت کدام ایشان نسبت به دیگران برتری دارد؟ آیا کسانی که از طریق رای شما برنده شده اند، خوبها نیستند؟
مسلمان –  به نظر من شخصی را نمیتوان یافت که لایق زمامداری افغانستان بوده وخدمتگار صادق وبرحق این مردم باشد. همگی فروخته شده گان امریکا وانگلیس اند ودایم بفکر آنها بوده وآنچه که آنها بخواهند ، همانطور میکنند. نوکر ومزدور بیگانه آنهم امریکا وانگلیس، هیچگاه به درد مردم این کشور نمیخورد. آنها تابتوانند این مردم را درراه اهداف شوم باداران خود قربانی میکنند. به بینید که این آقایون دروقت انتخابات چه وعده میدادند وحالا چه میکنند. مردم مارا از سه جهت به کام مرگ کشانده و نابود کرده میروند. اول از طریق توسعۀ جنگها، دوم از نگاه بیکاری و فقر وسوم از بابت فساد، رشوه خوری وظلم بی حد.
مسیحی – خودت چطور! به نظر من شما شخص خوبی میباشید نمیشود که درسیاست قد علم نموده وخودرا درمقام رهبری وخدمت مردم قرار دهید! که درآنصورت ثواب بس نیکو کمایی کرده ونامت درتاریخ  بلند وجاویدان خواهد ماند زیرا هر کسی که امروز وطن تانرا از این بدبختی نجات دهد، بیشک اولیای زمان و بزرگترین شخصیت دنیا خواهد بود. بخاطر اینکار شاید برندۀ جایزۀ نوبل هم شده واز طریق تمام دنیا موقف عالی را بدست خواهید آورد. اگر میشود خودرا بیازما.
مسلمان –  والله گپ خوبی گفتی. اما کسی درجهان از من حمایت نخواهد کرد. اینکار ایجاب مینماید تا از پشتیبانی کشورهای قدرتمند جهان برخوردار باشم ورنه اجنتان خودرا تحریک کرده وبیک روز درجهان بدنامم میسازند ونامم را کشمش مانده به پاکستان صادر میکنند. چنانچه داود خان ، تره کی ورفقایش، آقای ربانی ودیگران را کردند. اینها مردم بی اندازه خدا ناترس ومغرور اند وتاکسی حلقۀ غلامی آنهارا درگوش خود نکند، پا بعرصۀ سیاست مانده نمیتواند.
مسیحی – نمیشود که ازداعش، طالب ودیگران کمک خواست وحمایت آنهارا بخود جلب کرد؟ اینها هم نیروی بزرگی اند که از ترس آنها لرزه براندام تمام قدرتمندان جهان افتیده وهمه سراسیمه شده اند تاآنجا که راه از پیش شان گم شده است. این هم یک چانس خیلی خوب بشما میباشد. نسبت بهر وقت دیگر حالا مسلمانها قدرتمندتر شده  ودرجهان نام کشیده اند.
مسلمان – همینطور است که شما میگوئید. من همین حالا درجمع آنها هستم وخودرا جزئی ازآنها میدانم. بخاطر پیروزی آنها تلاش میکنم واز خدای خود میخواهم تا ایشانرا کامیاب بسازد. اما طیاره های بی سرنشین آمریکا بی اندازه خطر ناک اند. آنها کاررا بر مسلمانها تنگ ساخته ومانع بسیاری از تلاشهای شان شده اند. باآنهم پناه بخداوند! به بینیم که چی میشود.
مسیحی – تو گفتی که از جمع آنها هستی وخودرا جزئی ازآنها میدانی؟ ازاینجا معلوم میشود که سیاست را خیلی خوش داری . چرا زبان تان طرفدار یکی ودل تان  از دیگری است؟ اگر راست میگویی شما عجیب مردم دومذهبه ودو دین هستید. شما هم به نل میکوبید وهم به میخ. آیا تو کارمند دولت نیستی واز طریق دولت روانۀ امریکا نمی باشی؟ والله! بشما مردم عجب است. شناخت شما از توان هیچ بشر نیست. باز ثابت کردی که بگفتۀ قرآن وخدا باورمند نیستی وفقط بفکر منفعت شخص خود میباشی. از همین سبب است که نظر بگفتۀ خداوپیامبر او، شما ومردم تان دایم گرفتار بدبختی و بدروزی میباشید آیا بیت سعدی شاعر توانای خودرا بیاد نداریدکه گفته است: مکن نفس اماره را پیروی     که ناگه گرفتار دوزخ شوی. بناء علت اساسی دربدری شما همین ناسازگاری زبان وقلب شما است. شما بی اندازه نفس پرست هستید وهیچگاه بفکر مردم وجامعۀ خود نمی باشید. همه شما اعم از گاوچران تا رئیس جمهور از سیاست حرف میزنید وهر کدام خودرا مستحق چوکی رهبری میدانید وکسی را جز خود مستحق قدرت نمیدانید.  آیا این خود تکبر وجاه طلبی نیست؟ اگر جواب بلی باشد، بدانید که بازهم بگفتۀ قرآن شما از گروه خودخواهان هستید که رکنی از کفر بوده و خدای تان شمارا از همین خاطر دوست نمیدارد وبحال تان رحم نمیکند الا اینکه خودرا دراسلام وجامعه اصلاح سازید واز کرده های پیشین خویش پشیمان شوید ومطابق حکم قرآن بدرگاه خدای خود توبه کنید . درآنصورت خداوند بشما رحم خواهد کرد وازاین عذاب نجات تان خواهد داد. درغیر اینصورت، توقع آرامی، پیشرفت وآسودگی را نداشته باشید.
مسلمان –  من از لودگی تو درعجب افتیده ام. از آغاز صحبت تاحال چندین دفعه بتو تذکر دادم که ما مسلمان هستیم وبغرض ادای کلمة الله باشما وتمام کافران دنیا می جنگیم. من بصفت ستون پنجم دردرون این دولت دست نشاندۀ شما فعالیت میکنم. تعداد ما کم نیست. دوشادوش رهبری دولت قرارداریم . امریکا وانگلیس اینرا میدانند اما ازترس بما چیزی گفته نمیتوانند. باید بدانید وهوشیار باشید که درسیاست ستون پنجم عامل نابود کننده میباشد. آیا بیاد نمی آورید که همین ستون پنجم  ظاهرشاه، داود، تره کی، امین، کارمل، ربانی ، احمدشاه مسعود ودیگران را چطور ازمیان برداشتند! درحقیقت اکثریت شاهان وقدرتمندان افغانستان درطول تاریخ از طریق همین ستون بخاک رفتند. ستونی که بنیان گذار آن انگلیس میباشد باآنکه دروجود هسپانیا تبلور یافته بود.
مسیحی –  ستون پنجم خود کفر است زیرا بامنافقت ودودلی آراسته میباشد. حرف من به سر مسلمانی شما است. خدا وپیامبر تان از این شیوه شمارا هشدارداده وتاکید ورزیده اند که ازآن پیروی نکنید چونکه بجای پای شیطان قدم می نهید. پس درظاهر مسلمان ودرباطن پیرو شیطان! این از اعمال فجیعانه دراسلام نیست که شما انتخاب کرده اید؟ اسلام تازمانی ازجوهر اصلی خویش برخورداراست که با پنج اصل کافری ( قبلا نام برده شدند) شدیدا در تضاد ومبارزه باشد. ورنه فرقی میان او و حکومت شیطان نمیباشد. مسلمانانی که پیرو شیطان هستند، فریبکارانی اند که بنیاد تیوری شیطانی را دردین اسلام گذاشته تا ازاینطریق آنرا به بیراهی وبدنامی سوق دهند ورفته رفته بجایی برسند تا همه باور کنند که اسلام یعنی همان گفته های شیطان وهدایاتش. اگر شما افغانها بهمین وضع ادامه دهید، درآیندۀ نزدیک تمام مردم جهان بحکومت شیطان رو آورده و چیزی جز عملکرد شیطان ازاسلام نخواهند فهمید.شما چه فکر میکنید، آیا همینطور نخواهد بود؟

( ادامه دارد).

محمود بی پروا، شهر فیروز کوه، سنبله 1394

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.