آرشیف

2015-1-17

علاوالدین محمدی

گفته هـــــــــــاي مردان بزرگ

 

 
–  همان طوريكه صلح يكي از حتياجات اوليه است ، از افتخارات نيز ميباشد.
–  از كساني كه با شما موافق نيستند نترسيد بلكه از كساني بترسيد، كه با شما موافق هستند ، ولي آنقدر جرآت ندارند كه
عدم موافقت خود را آشكار به شما بگويند.   
–  شجاعت وفضيلت نگهباني كشور ها است . ولي رذايل ممالك را ويران ميكند.
–  هيچ كس نميتواند كاملآ آزاد باشد ، مگر وقتيكه همه از آزادي برخوردار گردند ، هيچ كس نميتواند كاملآ  سعادتمند شود،         
مگر اينكه همه سعادتمند باشند.    
–  يك ملت بزرگ  محتاج به يك دولت ثابت است.
–  سن ، عادت ، شغل ، تجربه واخلاق بسيار از مرد م را  اصلاح كرده است.
–  مردان بزرگ مانند شهاب ها هستند كه مي سوزند وجهان را از نور خود روشن ميكنند.
–  يگانه را دوست پيداكردن اينست ، كه خودمان  نخست اظهار دوستي كنيم .
–  زبان، درنده اي را ماند كه اگر رها كني ، بگيرد.
–  زبان ا زغيبت كوتاه كن ، زيرا اين كار زبانه هاي آتش دوزخ  را دراز مي كند.
–  لغزش پا خون مي آورد ولغزش زبان سر رابر باد ميدهد.
–  زبان پديده عجيبي است، هم ميتواند  در راه توجيه افكار ما بكار رود وهم ميتواند آن را پنهان كند وهم عوض كند.
–  جمال مرد فصاحت زبان اوست.
–  كسي كه حرف مي زند ، مي كارد وآن كه مي شنود مي درود.
–  بهترين گفتا ر آنست كه با كردار راست آيد.
–  در هر ملت ، چراغي است كه به عموم افراد نورميدهد، و آن معلم است.
–  با پاداش دادن به نيكوكار، بدكار را زجر كن.
–  حسادت كار زنان است ورقابت كار مردان.
–  رقيب ، دشمن نيست ، بلكه عامل تلاش بيشتر شخص است.
–  خداوند دوست دارد كه در ميان فرزندان خود حتي در بوسيدن آنها به عدالت رفتار كنيد.
–  شكيبايي وپيروزي از خداوند مي خواهيم، زيرا شكيبايي نشانه دينداري وجوانمردي است.
–  انسان نقشه مي كشد ، ولي خدا اجرا مي كند.
–  دست يگديگر را به دوستي بفشاريد كه كينه را از دل مي برد.
–  اگر قصد رقابت داري، با كسي رقابت كن كه از تو بر تر وسر تر باشد.
–  بشر از بدوتولد،محكوم به رقابت است، والا محكوم به فنا خواهدشد.
–  تامي تواني خوبي كن وبد كار را با كردار نيك از بدي باز دار.
–  حق گوباشيد وبا صريحترين لهجه حقيقت را بيان كنيد.
–  تاريخي كه ، حقيقت نباشد ، تاريخ نيست.
–  حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو كن.
–  دنيا مانند زهر است وكسي آن را مي خورد كه نميداند چيست؟
–  كسي كه دنيا را نيك بشناسد از كار دنيا كنار گيرد.
–  بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصتهاي بي نظيري است كه برما مي گذرد.
    
 
ازاينكه اين صفحه را براي خواند انتخاب نموديد از شما جهاني سپاس.