آرشیف

2014-12-3

سراج الدین سراج

گفته بی تاثیر

هـر نـکـتـه کـه گــفــتـــم خـــریــدار نـدارد              چـون گــفــتــن حــق زرهُ بـازار نــدارد
آنکس که زند تــیــشـــه بـر بـنـیـاد تــمــدن             جــز بـهــر تــبـهـکـاری خود کـار ندارد
در پیروی از امر خــدا درهـــمـــه حـالات             حاجت به ریش و چادر و دستـار ندارد
آن طــالــب جــاه وحشــم و دشـمــن مــلـت             جــز مــیـل هـــمــکـاری اغــیـار نــدارد
صد زخمی که بر پیکر میهن زعدورفـت               آســان مگــیـرید ش کـه تـیـمــار نـدارد
هر پـیـر و جـوان وطـن از بـس که جـفا دیــد              جز پــیــکر مـجـروح و دلی افـگار ندارد  
راه گــــذر از مــهـلکـه دشــوار نـبـاشـــد               جزوحـدت ملت دیــگــر اســرار نــدارد
گــوش شـنــوانـیـسـت چـرا نـالـه و فریاد
تاثیـر دیـگـر ایـن هـمـه اشـعــار نـــدارد

ماه می 2001