آرشیف

2018-5-21

afrotan

گفتمان خشونت وتروریزم از دید رئیس غنی !

پشت پرده ای از یک عذر خواهی !

شخصی نزد قاضی مراجعه کرد و گفت : آقای قاضی یک عرض دارم و آن اینکه فلانی به من میگوید احمق ! قاضی درجواب گفت : خوب تو هم چرا برایش نه می گوئی احمق ؟ آن شخص در جواب قاضی گفت : های قاضی محترم چه کسی باور خواهند کرد ؟ 
با تمامی احترامی که به مقام انسانی اشرف غنی احمدزی دارم  باید گفت که با تأسف و تألم با اظهارات ضدو نقیض خویش بخصوص در حوزه دین و جامعه بویژه در حوزه مدیریت سیاسی کشور هیچکسی بر وی باورنه میکند و مصداق عینی آن قول زرینی است که درفوق به عرض رسید . چنانچه مانند آفتاب روشن است که بحران افغانستان به شهادت تمامی سیاستمداران و اهل خبره جهان و افغانستان بی سابقه دارترین بحران و پیچیده ترین نوع آن درقرن آخیراست.
مسخره ترین شیوه ای پیوندمسجدوارگرا وقتی از زبان کسی که به عنوان یکی از نامور ترین رجال سیاسی و فرهنگی در جامعه ما شناخته شده است می شنوند همه جناح های سیاسی بویژه اعتقادی مخالف و موافق در این اصل متفق میشوند که جناب شما علاوه براینکه قربانی دسائیس پیچیده  استعمارنو میباشید نتوانیسته اید از فرصتی که بحیث یک امریکائی افغان تبار بدست جناب شما آمده بود به نفع کشوری که در آن تولد یافته و از یک قبیله نهایت ارجمند تاریخ یعنی احمدزی برخاسته اید بهره ببرید.زیرا چگونه ممکن است ازیک سو

https://www.youtube.com/watch?v=jY-3DfH9D54

بخاطر فریب توده های از مردم عنعنات و رسوم فرسوده ای قومی وقبیــلوی را که بنــام " نرخ "درمناسبات فرهنگی اقوام ساکن در جنوب و جنوب شرق افغانستان مانند زولانه های زنجیرمی پیچند و شما به عنوان یک درسخوانده ای روشنفکر این جامعه وظیفه تاریخی و رسالت انسانی داشتید تا درراه آزادی و عدالت  مردمی را که بنام شان به نان و نوائی رسیده اید گام های استواری را بردارید . همه دانشمندان و علمای اعظم جامعه افغانی  دراین اصل متفق اند که روشنگری و درعین حال افشأ گری توام با حرمت به انسان مخالف قوی ترین عامل تحول فکری درمیان مردم مذهبی و سنتی بویژه در میان نسل جوان  و روشنفکر معاصر به شمار می آیند . اما با دریغ وتأسف باید گفت که فقدان اطلاعات لازم جناب اشرف خان غنی درحوزه دین و معارف اسلامی سبب شده تا حضرت نتواند میان" نرخ " و مؤلفه ای بنام عدالت اجتماعیدر اسلام  تفاؤتی قائل شد .