آرشیف

2015-1-1

چلو صاف

گفتاری هــمـوطـنـــــــــان

الا کــرزي!فســاد ازحدگذشته
شکايت ازهــــزاروصدگذشته
 هـرآن آمر،که داري درادارات
بـــه بدکاري زديو وددگذشته

* * *

الاکـرزي! سياست بازخامـي
به راه کج زني هــرروزگامي
 يکي بدگـرکند اينجـا بــه مردم
دهــي جــاي دگــراورامقامـي
 

 الاکــرزي!که گويندت مـداري
نشاني ازجــوانمـــردي نداري
 زني لاف وعمـل امــاترانيست
نداري … چــراارزن میـکاري؟
 

 الاکــرزي!چپن برشــانه تاکــي؟
چنين کـــروفــرشــاهانه تاکــي؟
 وطنداران گـــداوبي ســــروپاي
وطن باخاک وخون ويرانه تاکي؟

 

داودعرفان:
الاکرزی بیا اینجــــا گـذر کن 
به وب لاگ چلوصافی نظر کن 
بیا اندیشه کن دیگر چــه داری 
اگر داری تو هم ما را خبر کن

جهانمهرهروی:
الا کرزی ترا خواهم چه میگی
چرا با بوش و بن لادن نمیگی
اگـــر از من نصیحت میپذیری
بیا این فکر را سازیم شریکی

کاکه تیغون:
به خود گفتم که شايد " آف " گشتي
زبان بستي و بــي انصاف گشـــتي
دوچشمم روشـــنا ، زيرا به روزي
چلوصافا ! مبارک ، صاف گشتي

 
عزیزعلیزاده:
الا کرزی کــولا ریکلام کردی؟
تو روز روشنم را شــام کردی
نمی دانی که مردم نان بخواهند؟
مرا دلریش و خود  بدنام کردی