آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

گـواهی توفان

دلم گواهی توفان دهد خبر باشید
پرندگانِ حوادث نورد، پر باشید
دلم گواهـیِ گنگ و غریب و کَر دارد
چهـار چشم، خبـردارِ رهگذر باشید
ز سرنوشت، نجویید التفـات، امروز
در ابتکار، بر این دهکده، سپر باشید
دلـم فـدای سرِ سبزِ تان، که باز این بار
سـرآمدانِ صبـوری و دل، جگـر باشید
یک امشب است خطر خیز، ای خطر ورزان
چو آفتــاب، بهـر صورتی سحـر باشید
جهان، طفیل مدارا و مِهـر و زیبایی ست
شکسته فتـح کنید و کمینه سـر باشید

صوفیه ـ 1389