آرشیف

2014-12-11

غلام دستگیر خرسند سیبکی

گـهی طـالب گهی بر ضـد طالب

گـــــهی طـــالب گهی بر ضـــد طالب
گــــــذاره میکـــــــــــنم بســیار جــالب
 
رفـــــیق آن کس ام از صدق واخلاص
کـــه باشـــــد واقــــعا پر زور و غالب
 
تـــــملق ها نمـــــــــــــایم ای بــــــرادر
حضــــــــورش میگویم صاحب صاحب
 
تفنــــــــــگ اش را کــــــنم بر شانه خود
اگـــــــــر امر صــــــادق بود یا که کاذب
 
بــــــفرمانـــــــش روم هر جـــــا که گوید
به قصــــــــــد کشــــــــتن مامور و کاتب
 
اگـــــــــــر گوید تجــــــاوز کن به هرکس
بگـــــــــــویم چشم این کاریســــت مناسب
 
اگــــر گــــــــــوید بیـــــــــاور مال آن را
اطـــــــــــاعت میـــــکنم از امر غاصب
 
بمن چی که حلال است یا حـــــرام است
که مــــال کافــــــرست یا مـــال کــاسب
 
نمـــی پرســـــــم مسلمانــــــست یا کفـــــر
چــــــــو گـــــــــوید جنـــگ گردم محارب
 
حســــــــــــاب آخــــــرت بر دوش آمــــــر
حســـــــــــاب حشــــرو کردار محاســــب
 
چــو کشــــــتم غـــازی ام در نـــــزد یاران
شــــــــوم کشــــــته شـــــــهیدم با مــــراتب
 
نمــــــــــــــیدانم به نــــــزد حـــــــق تعالی
شهـــــــــــیدم یا پــلـــــیدم یا که مــذ نــب
 
نــــــــجاتم  ده خدایـــــا از دو رنـــــگی
به تـــــــــوفیقت شــــــــوم اصلاح تایب
 
گــــــــــناهم را ببــــــــخشــــــا یا الــهی
به حــــــــــرمت محـــــــــمد شـاه یثــرب

 

یا د داشـــــت :
این پــــارچه توسط یک تن از هم وطنان ما بنام غلام دستگیر در ولسوالی پسابند که زیر سلطه و زور طالبان مجبور شده به هر خواست آنها لبیک بگوید ســـــروده شـــده اســـــت .