آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

گـلـهـای شـقـایـق

به د ست ا ند ر کا ر ا ن و گر د ا نند ه گا ن جا م غو ر ،و تما م همکا ر ا ن مهر با ن و نیک ا ند یش ا ین سا یت و به جمع ا ز علا قمند ا ن و همو طنا ن عز یز که این سا یت ر ا همر ا هی ، کمک و یا ر ی میر سا نند جشن نو ر و ز و بها ر پر میمنت ر اقـلـبـآ تبر یک گفـته و ا ز ینطر یق و سیـلتـآ به تما م همو طنا ن عز یز م بها ر سر سبز و پر با ر ، فر ا و ا نی، صلح و سعا د ت همیشگی ا ز با ر گا ه خد ا و ند تو ا نا آ ر ز و میبر م چو ن شقا یق ها ا و لین گـلهـا ی بها ر ی ا ند که مژ د هً بها ر، گر ما و ز یبا یي ر ا بما به ا ر مغا ن می ا و ر ند لذ ا خو ا ستم ا ین با ر ضم تبر یکی بها ر و سا ل نو به همو طنا ن عز یز م سر و د هً خو یش ر ا د ر و صف ا ین گلها ی ز یبا و د ل ا نگیز و د و ست د ا شتنی ا م تقد یم و نثا ر شما عز یز ا ن نما یم به ا مید ا ینکه د شت و د من، د ر ه و کو ه و تما م و طن عز یز ما شا د ا ب خر م و سر سبز گر د ید ه و
صلح د ا یمی د ر و طن ما حا کم شو د. آ مین

 

 


 
بهبه چه خـو ش  صو ر ت  و ز  یـبا ی  شـقــا  یـق
بر تـپـه  و بـر د  شـت  و د  مـنـهــا  ی  شــقـا  یـق
 
سـر  د  سـتـه  و  سـر تـا  ج  گــلــهـا  ی  بـهـا  ر ی
پـر نـو ر  و  شـر  ر با  ر و  ر عـنـا   ی  شـقــا  یـق
 
مـیـمـا  نـی تـو  و لـله بـه  ر نگ  لـبی  د لــد ا  ر
شــّفـا  ف تر ا  ز  سـا غـر  و مـیـنـا ی شـقـا  یـق
 
عـا  شـق و معـشـو ق  هـمه  بـر خا ل  تـو نا  ز نـد
ا  ز بـسکـه  تـو  مجـذ  و ب  د  لـهـا  ی  شـقـا  یـق
 
یـو ســف  پر ستـا  ن  هـمـه  تـمـد  یـح تـو گـو یـنـد
د  ر مجــمـر هً  عــشــق ،  ذ  لـیـخــا  ی  شـقــا  یـق
 
با غ  و چـمـن  و سـنـبـل  و ر  یـحـا  ن  و سـو سـن
د ر ا و ج  و سـر و ر  نـد  ز مـو جـهـا ی شـقـا یـق
 
گــلـهــا  هــمـه  ز  یـبـا  و تــنـا  ز و قــشـنگ  ا نـد
هـو  ش مـیـبـر د  ا  ز ســر  سـیـمــا  ی  شـقـا  یـق
 
 
گـو  یي  کــه  صـحـر  ا  هــمـه  آ  تـش  گــر فــتـه
ا ز لـیب ، لـیب  و  جـلـو هً  پـر هــا  ی  شـقـا  یـق
 
مـیـر م  د  یا  ر  و طـنـم  د  ر عـیـد  و نـو  ر و  ز
تا  غـو طـه  ز نـم  با  ز بـه  د  ر یا  ی  شـقـا  یـق
 
ا  ی  بـا  د  صـبـا  ر  و ح  و  ر و ا  نـم  بخـو  د  بـر
تا  نا  ز  د  هــم  یکــســر  ه  گــلـهــا  ی  شـقـا  یـق
 
ا مر و ز کـنـم  تـو صیف  و تـعـر  یـف  جـمـا  لـش
فـر د  ا  نـبـیـنـم  نا  ز  و  ا  د  ا هـا  ی  شـقـا  یـق
 
کـس نیست چـو من و ا لـه  و شـیـد ا ی گـلـستـا ن
میـر م  به  صـحـر ا  بـه  تـمـا  شـا  ی  شـقــا  یـق
 
گـلـبـا  ز م  و  گــل  نـا  ز م  و  گــل  ر ا  پـر  سـتـم
ا  ز بـسکـه مـنـم  شـیفـته  و شـیـد  ا  ی  شـقـا  یـق
 
ا  ز هـجــر عـز  یـز ا  ن  حـز  یـن  و  د  لــفگـا ر م
ر شــا  ش  تـو ا  ز قــلــب  شـهــد  ا ی  شـقــا  یـق
 
ا ز د ا غ  و طـن  ، د ا غ  شـهـیـد ا ن غــم ا نگـیـز
د ا غـو ن شـد ه « غوری»چـو د اغـهـا ی شقـا یـق
 
16.03.2010
عبد ا لغفو ر « غو ر ی »