آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

گـلـثـم جان بینا شد

میخو ا هم با مسر ت به ا طلا ع آ نعد ه ا ز عز یز ا ن که بند ه ر ا بخا طر تد ا و ی  گـلـثـم جا ن 12 سا له کمک و همکا ر ی نمو د ه ا ند بر سا نم که به یا ر ی خد ا و ند و همکا ر ی شما عز یز ا ن  ا ین خو ا هر  مظلو م و بید ا د ر س  که بینا یي  ا ش  ر ا ا ز هر د و چشم ا ز د ست د ا د ه بو د و  سا لها هیچ چیز ی ر ا د ید ه نمیتو ا نست د و با ر ه  شفا یا ب گر د ید ه و حا ل  میتو ا ند همه کا ر ها یش ر ا خو د ش به تنها یي  ا نجا م د هد و به پا ی خو یش بد و ن عصا و کمک د یگر ا ن به مکتب بر و د. د ر ا ین فو تو شما گلثم جا ن ر ا د ر قطا ر  پیش ر و ا ز طر ف چپ چها ر م و ا ز طر ف ر ا ست پنجم د ر و سط با لبا س آ بی مشا هد ه میکنید.

 
 گـلـثـم جان بینا شد
 

بند ه نو یسند ه که د ر سا ل   2007  د ر جر یا ن  با ز د ید ا ز مکا تب جلگهً مز ا ر  و تو ز یع یک مقد ا ر کا لا ، لو ا ز م و قر طا سیه بر ا ی ا طفا ل  مکا تب   متو جه شد م که ا ین طفل بطر فم نگا ه نمیکند ا ز معلم محمد یو سف که صنف ا و ل ر ا د ر س مید ا د پر سید م و ی گفت ا ین طفل ا ز هر د و چشم کو ر ا ست و لی ذ هنیت خو ب د ا ر د و هر چیز یکه بشنو د د ر حا  فظه میسپا ر د و ز و د یا د میگیر د . و ی گفت ا ین د ختر  به مکتب ز یا د علا قه د ا ر د و هر ر و ز پد ر ش ا حمد  نا م که ملا ز م مکتب ا ست مجبو ر میسا ز د که ا و ر ا  با خو د به مکتب بیا و ر د.
بعد ا ز آ ن چند قطعه فو تو ا ز گلثم جا ن گر فتم و تصمیم گر فتم ا گر ر ضا ی خد ا و ند با شد بر ا   یش کمک نما یم تا حد ا قل یکبا ر تا شهر ها ی کلا ن ا نتقا ل و  د ر یکی ا ز مر ا کز صحی و شفا خا نه  ها تحت معا ینه و کنتر و د ا کتر ا ن  متخصص قر ا ر بگیر د. بعد ا ز با ز گشت د ر هلند بکمک یکتعد ا د ا ز د و ستا ن خیر ا ند یش و مهر با ن یکمقد ا ر پو ل  جمع آ و ر ی و ا ر سا ل  شد .
گلثم جا ن بکمک یکتعد ا د ا ز عز یز ا ن ا ز قر یه به   شهر هر ا ت ا نتقا ل یا فت و د ر یکی ا ز شفا خا نه ها ی شخصی تحت معا لجه قر ا ر گر فت و چشم چپ آ ن عملیا ت گر د ید . بعد ا ز عملیا ت خیلی هم مطمئن نبو د م  و غر ض ا طمینا ن بیشتر گلثم جا ن ر ا به کا بل  فر ستا د م تا با شد که د ر شفا خا نه ها ی کا بل هم تحت معا ینه و کنتر و ل قر ا ر بگیر د تا مطمئن تر شو یم . متخصصین د ر کا بل عملیا ت و جر ا هی  که ا ز طر ف د و کتو ر ا ن د ر هر ا ت شد ه بو د خو ب و د ر ست عر ضیا بی و تا یيد کر د ند و گلشم جا ن بعد ا ز بر گشت بخا نه و گذ شت چند هفته آ هسته آ هسته د و با ر ه بینا یي ا ش ر ا حا صل میکند.
 

 گـلـثـم جان بینا شد
 

بعد ا ز یکسا ل  د ر بها ر سا ل 1389 مطا بق به  ما ه می 2009د و با ر ه به و لا یت غو ر  د ر قر یهً جلگهً مز ا ر جا ی که گلثم جا ن به مکتب میر فت ر فتم و گلثم جا ن ر ا ا ز نز د یک ملا قا ت کر د م و همر ا ه گلثم جا ن نا ن چا شت خو ر د م .
گلثم  جا ن که د ختر ز یبا و نا ز نین ا ست حا ل خو د ش با پا ی خو د به مکتب میر و د یگر ا حتیا ج و محتا ج به د یگر ا ن نیست که د ستش ر ا بگیر ند و ر ا هنما ئی ا ش کنند.د یگر گلثم جا ن ا نتظا ر نمیکشد تا پد ر و ما د ر به سر ا غش بیا یند و کمکش کنند، حا لا گلثم جا ن د نیا ی ر و شن ،طبیعت ز یبا و  ا نسا نها ر ا میبیند  و ا ز آ ن لذ ت میبر د ، حا لا گلثم جا ن چهر هً  ز یبا ی  خو د  ،پد ر و ما د ر، خو ا هر و بر ا د ر  و د یگر عز یز ا نش ر ا میبیند  .
د ر آ خر ا ز صمیم قلب ا ز آ نعد ه  عز یز ا ن که د ر ا ین پر و سه کمک و همکا ر ی نمو د ه ا ند جها ن سپا س  خد ا و ند ا جر عظیم ر ا نصیب شا ن بگر د ا ند و د ستگیر آ خر ت شا ن کند .

با عر ض ا حتر ا م 
عبدالغفور غوری
 27.08.2009