آرشیف

2014-12-27

mhadad

گـــــــــــــرگ مکار

گرگ مکار

 

گوسفندی را ببین که گله بانی میکند
همچوچوپان درچراگاه میزبانی میکند

هرزمان خواست می درد یک گوسفند دیگری
اینچـــنین با نوع خـود نا مهربانی میکند

گربپرســــی گوسفندا ! تو مگر درنده ئی؟
خنده برلب درجواب شیرین زبانی میکند

گرگ مکار برتنش کرده چپن ازمیش را
بافــریب گــوســفندان شـــادمانی میکـند

گاه گاهی مینمایــد حــمله بر شــیر ژیان
نزد روباه میرود و خــود ســتانی میکن

در نقاط دهر وگیتی غیر ملک ما وتـــو
گه شنیدی رمه را گرگ پاسبانی میکند؟

گر بنالیم این چه ظلمیست برسرما آمده
گوید، الله چــون شمارا امتهــانی میکند

مسعود حداد
10مارچ 2013