آرشیف

2014-12-22

دوکتور نصیر ندا

گـــــــذشت

زندگــی تنهــا وبــی یاران گذ شت              غمگســـار وبی ســر وسامــان گذشت

بی خــودی وهمرهـــان بیگانه بود              گنگ وکر با چشم وسر جنبان گـذشت

آن خیال کــه به سـر از عشـق بود               در ســـراب  آرزو  حیـــران گــذ شت

بوده کـوتاه دوره هــای عمـر مـــا              در جـدال وجنگ وهم عصیان گذشت

عقـده هــا بـردل گره  گردیـده بـود                باز کـی شد؟ بــی دوا درمـــان  گذشت

درجهان ما به این ســودائی عـمــر              ایـن مــــتاع پــر بهــــا  ارزان گـذ شت

حـق مـــــادر، مــام میهـن  اســــتاد               مــانده بــرمــا دین بــی جبــران گذشت

حرف هارا  کی  توان کردیم عمـل               با خیــال وچـرت  وآن هـــذیـان گذشت

چندوچون که زعمـر بردیـم به سر              محــروم از نعمــات ایـن دوران گذشت

مانـــده هــای زندگی شــایـد چنان               با همــان سـان وبا همان نوسـان گذشت

همچو زندان بود مارا این جهان

بــا نـداونـالــه وافغـــان گــذشت

2003 جرمنی .د .ندا