آرشیف

2015-1-14

گل احمد عثمانی

گـــــاه میگویم فـغــان بــــــر کشم

 

بیش ازسه دهه است که شهروندان مصیبت دیده بارنج ودرد تحکیم صلح ،عدالت ،امنیت وقانونیت را شب وروزبی صبرانه انتظارمیکشند وهررژیم را به مفکوره های مختلف تجربه نمودند وهررژیم  بعدازاستفاده به نفع شخصی وگروهی ملت رامثال نردبان جهت رسیدن به هدف خود استعمال کرده وبعدازسقوط ازصحنه رفتند وکدام چیزی پرافتخار به سودوطن ومردم بجز ازبی عدالتی ونفاق ازخودبجای نگذاشتند.قسمیکه سیستم حکومت داری ازهم پاشید ،فرارمغزها صورت گرفت ثروت ها ملی وشخصی غارت گردید ،مادران وپدران باازدست دادن فرزندان وعزیزان خویش شب ها وروزها اشک ریختند ،افتخارات ملی ،تاریخی وفرهنگی ما به نابودی مواجه گردید،شخصیت های علمی و ملی این وطن توسط دشمنان این مرزوبوم زنده به گورشدند، ملیون ها انسان این میهن به دیارغربت ومهاجرت رهسپارگردیدند وبالاخره ناموس،دین  وعزت این خاک ازتجاوزوبی حرمتی مصئون نماند،هزارهاخانم بیوه وبی سرپرست وهزارها طفل یتیم وبی نواشد وحتی سیاست مداران وزمام داران این کشور،آله دست بیگانگان گردیده درظاهروزبان یک چیز گفتند ودرعمل وخفا چیزی دیگری کردندزیرابارسیدن درقدرت تغیراخلاق دادندودیگرگون شدندوبه فکرحفظ کردن قدرت منافع  ملی راقربانی منافع شخصی وگروهی خودساختند وبه نسل های مابعد خود یک کشورمملوازمعلول ،معیوب ،مریض ،فقیر وبی علم درحالیکه فضای تعصب وخشونت ها ی گوناگون درآن حکم فرماست بجای ماندند. تطبیق عدالت ،قانونیت وانکشاف متوازن فقط درقالب حرفها ونوشته ها باقی مانده ودرعمل به فیصدی بسیارکم پیاده گردیده است .
رنج ودردمردم تشنه به عدالت،امنیت ،وصلح به مرورزمان زیادگردیده وگراف بی اعتمادی ،خشم وفاصله ملت دربرابر حکومت به سرعت روبه تزاید میباشد.
وعده های چرب وگرم مسئولین بلندپایه حکومتی درولایت غورمبنی برساختن بند برق ،اسفالت نمودن سرک های عمومی وداخل شهر،همراه با سائربازسازی ها ،مبارزه جدی بافساداداری ورشوت ستانی وخلع سلاح عمومی  مایه امید به مردم بود که باکمال تاسف هیچکدام ازین وعده های گُنده وکلان تا حال عملی نگردیده است وجادارد به حال این ملت فریابرکشید که همواره درطول تاریخ  ازحاکمان وزمامداران مسئول درعوض خدمت وهمدردی  دروغ شنیده اندوبجزازخدعه و فریب چیزی دیگری نصیب شان نگردیده است .
متاسفانه زمامداران ومسئولین حکومتی ازاثر عدم کارآی وتعهد درمرکز وولایات خودشان نیز عامل یک سلسله استبداد،فسادوبی عدالتی جهت حفظ قدرت شان بوده اند درحالیکه راه حفظ قدرت وثروت اندوزی تنهااین نیست که ظلم کنی ،اهلیت مدیریت وچوکی نداشته باشیم بازهم به آن  چسپیده  ومردم رابه دروغهای بی اساس که امروزوفرداآشکارمیشود راضی نگهداریم یابه اصطلاح عامیانه  کَلٌه ای مردم راازدَبُه خالی چرب کنیم زیرادروغ گفتن خلاف عدالت بوده یعنی ظلم پنداشته میشود  وظلم کردن به ملت فضای جامعه ومُلک را متشنج وبی اعتمادساخته وباازبین رفتن نظم واعتماداجتماع،سقوط حکومت فرامیرسدزیرارضایت ملت ومردم ازحکومت بزرگترین نیروبه دولتمردان وحکومت تلقی میگرددبه قول شاعر(بروپاس درویش محتاج دار  که شاه ازرعیت بود تاج دار) اگر پاس شهروندان گرفته نشودوبه درددل آنها رسیده گی صورت نه پذیرد قدرت مندان ظالم بزودی تاج وتخت را ازدست خواهند داد.زیراغرض ازسیاست ومدیریت خدمت به انسانها وشهروندان است وارگر این هدف بزرگ فراموش گرددخیری درحکومت داری نخواهد بود
مردم بعدازسه ده بحران واختناق به فکرتطبیق قانون به شکل صددرصد نیستندونمیگویندمسئولین برراس قدرت حتمامعجره کنند ویا قدرت را به دیگری بسپارند ،باشند عادل وخدمتگارمردم باشندوکاری کنندکه ملت ازآنهاحمایت کند زیراحفظ قدرت وچوکی جزازطریق نگاه داشتن دل مردم ممکن نیست و راضی نگاه داشتن دل مردم وقتی میسرمیگرددکه خادم وصادق باشیم وازمال ملت وبیت المال استفاده نادرست وغیرمشروع نکنیم، باتاثر کسانی وجوددارند که قبل ازرسیدن به چوکی قادربه خرید یک بایسکل نبوده اند ولی باتصاحب چوکی وزارت ،ولایت وریاست به کمترین وقت مالک چندین اپارتمان مجلل درشهرهای پیشرفته کشوروخارج ازافغانستان گردیده اند وملیون ها افغانی رادربانکها ی خصوصی پس اندازکرده اندوبرای فرزندان خود موترهای مودل جدید ومدرن غرض تفریح آماده ساخته اند وفرزندان خویش را جهت ادامه تحصیل  به پیسه شخصی به خارج ازکشورروان میکنند وکس نمیگوید آقادیروزت راباامروزت مقایسه کن این پول بادآورده ازکجا به شمارسیده است ؟
به هرحال روزی خواهد رسید که قهر ملت وآه مظلومین یکجا شده مستبدین ،فاسدین ودرغگویان رادر طوفان خشم غرق خواهند کرد (ازمکافات عمل غافل مشو) وآنگاه چاره جوی ودست وپازدن مصلحت نیست .

شکستاندن دلها هنر نیست           اگرمردی دل عالم بدست آر