آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

گــــذشته تــــــــــاریـخـــی ولایت غور

 

وضع الجیش ولایت غور بهترین سنگر شکست ناپذیر در مقابل دشمنانش در طول تاریخ بوده و راد مردان که درین سر زمین زنده گی نموده اند همیش علما ، دانشمندان ، شعرآ ، نویسنده گان ، نقاشان حکاکان ، خطاطان ، معماران ، سنگ تراشان ، زرگران و سلاح سازان و غیره اهل علم و هنر را تربیت نموده اند که قابل قدر و ستایش میباشد . هر آنکس که در غور سفر مینماید و چشمش به کشک ها ف ایوانها کاخها و کوه های سر به فلک کشیده اش می افتد تعجب نموده و خدا(ج) را شکر گذاری مینماید . سلاطین این سر زمین علم پرور قلعه های ساختند که در آن زنده گی مینمودن عبارت است از قلعه غور ، سیفرود ف خیسار ، سور ، مندیش ملک انتر ، تولک فیروز کوه آهنگران وغیره . از یاد باید نبرد که از منار جام ، مسجد غیبی ، کتیبه سنگی و مسجر جامع تیوره یاد آوری نمود و همیش بیاد شان بود . به یک نقطه مهم دیگر عطف توجه نماید که غوری ها از ابتدا تا اکنون به لهجه محیطی خویش یعنی دری صحبت مینمایند و کدام تغیرات در طرز تکلم شان بوجود نیامده و نخواهد آمد . اگر کدام کمی و کاستی بمشاهده میرسد معذرتم را بپذیرید .
 
با عرض حرمت
محمد سرور انوری غوری
کابل