آرشیف

2015-2-4

محمد اسرائیل رحیمی

گـزارش مختصر راجع بـــــه تـداوی محمد جان جوان هـفـده سالـه

 

کمک به ا نسا ن بیما ر و نیا ز مند عملی است , نیکو و به جا ما ند نی. اگر توا ن آ ن با شد که به هم نوع خود معا و نت کنیم بخصو ص به کسا نیکه مر یض عا جل ا  ست و ا ز همه ا مکا نا ت محر و م ا ست. محمد جا ن و لد عبد ا لر حیم ا ز قر یهء سیا ه سنگ  جلگهً مزا ر و لا یت غو ر که د ر ا ثر فقر و بد بختی به کا رگری به ا یرا ن ر فته بود و د ر آ نجا د ر ا ثر ضر به ً که به سر ی آ ن وا رد شد ه بو د مریض گرد ید ه و بعد ا ز مرا جعه به د ا کتر ا ن ایرانی , سرطان تشخیص میشو د بعد ا ز مصا رف ز یا د حا لتش خراب تر شد ه میر و د نا ا مید  و محبو ر د و با ر ه به ا فغا نستا ن بر میگر د د .
ا ین کا ر گر جو ا ن و نا تو ا ن که د ر د و ر تر ین قر یه و د و ر ا ز شهر ها  د ر فقـر و نا تو ا نی ز ند ه گی مینما ید و عا ید سا لا نهً فا مل آ ن هم به صد د ا لر نمیر سد ، کد ا م د ا ر ا یی  منقو ل و غیر منقو ل د یگر ی هم ند ا ر ند تا بفـر و ش بر سا نند و یگا نه نا ن آ و ر ی خا نهً شا ن ر ا غـر ض تد ا و ی به شهـر بفـر ستـنـد . پـس مجـبـو ر میشو ند به هر د ر ی د ر بز نند و به هر کس  ر و ا ند ا ز ند تا بتو ا نند مصا ر ف و خر چی را ه ، کر ا یهً مو تر ،و سر ا نجا م مصا ر ف تد ا و ی، فیس د ا کتر …….ر ا پید ا کنند و لی کسی به کمک شا ن نمیر سد و سر ا نجا م  ما یو سا نه مجبو  میشو ند آ خر ین چا نس و آ خر ین تلا ش  ر ا بکا ر بر ند و محمد جا ن ر ا با د ست خا لی همر ا ه بر ا د ر ش ا ز د ه و قر یه به شهر هر ا ت  بفـر ستند تا د ر شهر هر ا ت ا ز کسی کمک و قر ض بگیر ند ومحمد جا ن ر ا تد ا و ی کنند و یا هم ا گر شو د  د ر یکی ا ز  شفا خا نه ها ی د و لتی بطو ر ر ا یگا ن  تحت تد ا و ی قر ا ر گیر د.
تصا د فآ د ر یکی ا ز ر و ز ها که د ر د فتر ی کا ر م بو د م که محمد جا ن با بر ا د ر ش آ مد ند و بعد ا ز ا حو ا ل پر سی تما م چر یا ن ر ا با من قصه کر د ند  و سر ا نجا م تصمیم گر فتم تا ر ا ه و چا ر هً بر ا ی تد ا و ی  ا ین جو ا ن حستجو کـنم . با د و ستم عبد ا لغفو ر غو ر ی د ر کشو ر هلند د ر تما س شد م  و آ نر ا هم د ر جر یا ن  گذ ا شتم و آ نها هم بر ا ی تد ا و ی محمد جا ن و عد هً کمک د ا د ند  و سر ا نجا م به کمک شخصی خودم و عـبـد ا لغـفـو ر ( غـو ری) محمد جا ن ر ا آ ما د هً سفـر کر د یم تا جهت تـد ا و ی به کشو ر پا کستا ن بفـر ستیم ،ز یر ا که  د ر پا کستا ن  ا مکا نا ت  تد ا و ی بیشتر بو د ه و و سا یل پیشر فته تر ی طبی د ر ا ختیا ر د ا ر ند.  . چو ن محمد جا ن و بر ا د ر ش هر د و  پا سپو ر ت و و یزا ند ا شتند و اجا زه و ر و د جهت  تد ا و ی به پا کستا ن برا ی شا ن  د ا د ه نشد و نتو ا نستند د ا خل خا ک پا کستا ن شو ند لذ ا وا پس ا ز مر ز پا کستا ن ( بو لد ک ) د و با ره به هرا ت بر گشتند. و ما مجبو ر شد یم که به د ا کتر ا ن د ا خلی  د ر شهر هر ا ت مر ا جعه کنیم چو ن وضع صحی محمد جا ن بسیا ر خرا ب بو د.
 بعد ا ز ملا قا ت با  د ا کتر ا ن معا لج و مشو ره  با آ نها تما م معا ینا ت ا و لیه ، تعین گر و پ خو ن، ا د و یه و خو ن لا ز مه بر ا ی آ ن تحیه گر د ید ه  و بعد آ  ا ز نا حیهً سر تحت عمل جراحی قـرا ر گر فت  که ا لحمد ا لله  به لطف خد ا و ند بز ر گ و تلا ش د ا کتر ا ن  و ر ز ید ه عـملـیـا ت کا ملآ مًو فقا نه صو رت گرفت و محمد جا ن بعد ا ز عملیا ت مد ت پا نزد ه شبا نه ر و ز تحت مر ا قبت جد ی د ا کتـر ا ن معا لچ د ر شفا خا نه بستر ی بو د ه و بعد ا ز ا ینکه حا لتش ر و به خو بی ر فت و کا ملا ا ز خطر نجا ت پید ا کر د ا ز شـفـا خا نه خا ر ج گر د یـد ه و د و با ر ه بخا نه ا ش بر گشته ا ست . تا فعلآ  ا ر تبا ط  و ا طلا ع که ا ز محمد جا ن د ا ر م و ضع صحی آ ن خو ب بو د ه و هر ر و ز ه  و ضع آ ن خو ب تر و بهتر شد ه میر و د.
بعد ا ز مر خص شد ن ا ز شفا خا نه د ا کتر ا ن معا لج هد ا یت د ا د ه ا ند که محمد جا ن بعد ا ز د و ما ه د و با ر ه غر ض کنتر و ل به شفا خا نه ً هر ا ت مر ا جعه نما ید.آ ر ز و مند یم که تا مر ا جعهً د و با ر ه کا ملا شفا یا ب گر د د.
ا ینک یک قطعه فو تو ا ز محمد جا ن که ا ز  نا حیهً سر تحت عمل جر ا حی قر ا ر گر فـته  جهت معلو ما ت بیشتر تقد یم خو ا نند ه گا ن و بینند ه گا ن محتر م سا یت جا م غو ر مینما یم . 

محمد جان جوان هـفـده سالـه
 

از طرف محمد اسرائیل رحیمی
 از ولایت هرات – افغانستان
19/05/2011