آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

گـزارش تصویری ار تکمیل کار ساختمان هـــای ریاست تنظیم آب غور

بنام خدای توانا ودادگر (ج)
من در نخست به حضور گرم گردانندگان سایت وزین جام غور عرض ادب دارم وبه این وسیله مراتب سلامم ودرود خود را خدمت خوانندگان این رسانه فرهنگی که باتاب دهنده ارمان های مردم است تقدیم میدارم وبه این بهانه حلول عید مبارک قربان را برای همه هموطنان ام چه در داخل کشور وچه در ملک های بیگانه صمیمانه تبریک میگویم .
من روز ها قبل از امروز مطلبی را زیر نام پروژه های انکشافی ریاست تنظیم آب غور ازین طریق به نشر رساندم ودران اظهار داشتم که درجریان تصدی ام درین پست بیش از 150 ساختمان پخته آبیاری را برای هموطنان ام به خواست وتقاضا وفرمایش ایشان به بهترین کیفیت اعمار نموده وبرای استفاده شان قرارداده ام واینک درین فرصت پیش آمده گوشه دیگری ازین ساختمان هارا بصورت تصویر ی به نشر میسپارم وناگفته نباید گذاشت این ساختمانهای توسط بهترین انجینران سروی ، دیزاین وتطبیق شده است ازین پروژه ها همه روزه نظارت صورت گرفته است از مواد ساختمانی بی کیفیت هرگز استفاده نشده است صد ها متر دیوار بی کیفیت چپه شده وکوچکترین معامله به شرکت های متقلب صورت نگرفته است وبرای فعلا در غور یگانه اداره که از پروژه ها بصورت دوامدار نظارت می نماید ریاست تنظیم آب است ومن منحیث خدمت گار مردم درین پست اکثر روز ها جهت نظارت سفر می نمایم واز هیچ چیز نمی هراسم ودر راه خدمت بمردم سعی بلیغ می ورزم با خناسان وکناسان وخائنین دست تبه کاری ندارم ومن نمی خواهم خویشتن را به این وسیله تعریف نمایم بلکه این یک حقیقت است که باید بنویسم وهموطنان نازنین من باید بدانند ناگفته نماند که من در حد توان سعی نموده ام تا مصدر خدمت گردم بالاتر ازین را میدانید که ما غوری ها نسبت عدم دسترسی به بودجه انکشافی از بسیاری نعمت ها محروم هستیم بر ما غوری ها ستم روا میدارند طور نمونه سرک تکه تکه ومسخره داخل شهر به شما مثال می آورم  که عاقبتش به خیر باد .
وهموطن نازنین من لطفأ به این تصاویر دقت کن که ما به چه زحمت ومشقت این ساختمان ها را اعمار نموده ایم تا برای بهبود سیستم های آبیاری سنگ تهداب گذاشته باشیم . به امید روزی که این خدمات به تمام نقاط غور انکشاف یابد وتمام سیستم های سنتی آبیاری در ولایت غور اصلاح شود .
با عرض احترام
محمدامین وکیل
شهر چغچران قریه خیر آباد

 

 
 
کندن کاری کانال شینیه

دیوار محافظوی کانال سیاسنگ

دیوار استنادی کانال سیاسنگ

ترناب کانال سیاسنگ

ترناب سوم کانال کشک آهنگران

ترناب سوم کانال غیب الله تقه تیمور

ترناب دوم کشک آهنگران

ترناب دوم کانال غیب الله تقه تیمور

ترناب چهارم کانال کشک آهنگران

ترناب چهارم کانال غیب الله تقه تیمور

ترناب پنجم وخوشحالی باشندگان قریه کشک آهنگران

ترناب پنجم کانال غیب الله تقه تیمور

ترناب اولی کانال کشک آهنگران

ترناب اول کانال غیب الله تقه تیمور

پرچاوه ودیوار استنادی کانال سیاسنگ

بوکس سوپر پسیج کانال سیاسنگ

اعمار سربند کانال عمومی شینیه

لا یننگ کانال سیاسنگ