آرشیف

2015-1-14

mdaulaty

گسترش فعالیت ها و تحرکات گروپ های مسلح غیر مسئول در مناطق غرب و جنوب غرب چغچران و خاموشی مسئولین

از مدت دو سال به اینطرف با گذشت هر روز ساحه فعالیت و حاکمیت قوماندان های محلی و تحرکات طالبانی در نقاط مختلف و لسوالی های شهرک، دولینه و پسابند گسترش و توسعه یافته. اکثریت مناطق روستائی وقراه این واحد های اداری تحت تصرف و نفوذ گروپها و تنظیم های مسلح غیر مسئول قرار دارد. چور و چپاول راه زنی ها و سرقت های مسلحا نه افزایش یافته دهشت و وحشت راهای عبور و مروررا به روی مردم مسدود ساخته و مشکلات عدیده دیگری نیز دامنگیر مردم میباشد. بیعدالتی ها بیداد میزند به بهانه های گوناگون مردم جریمه میشوند و تحت عناوین مختلف چون محصول، مالیه ، عشر، ذکات وغیره از مردم پول اخذ میگردد. در صورت نافرمانی واطاعت از دساتیر قوماندان ها  فرمانده هاوزورمندان مسلح غیر مسئول مورد لت و کوپ ضرب و شتم و حتی گلوله باری قرار میگیرند. وهر نوع قوانین و مقررات ساخته و بافته خودرا بالای مردم مظلوم غور تحمیل و تطبیق میکنند، اسلحه آزادانه خرید و فروش میشود و هر قوماندان محلی در سدد و تلاش ساختار تشکیلات نظامی خود میباشد. از اموال مردم  افراد خود را تجهیز و اکمال میکنند.
جلب و جذب جوانان بمنظوری پیوستن به گروپ های مسلح مخالفین دولت بشدت جریان دارد: با آنهم مسئولین در غور همواره از امنیت سرتاسری و حاکمیت قانون صحبت میکنند و بمقامات بالاتر که تصمیم گیرنده اصلی هستند گزارش میدهند. آیا این خود یک خیانت ملی و قضاوت غیر منصفانه نیست؟ که مسئولین مرتکب آن میشوند. بجای اینکه با چنین افرادیکه مخل امنیت و در پی تخریب نظام، و تضعیف حاکمیت دولتی میباشند از قدرت نظامی کار گرفته و گروپ های مسلح را متفرق و منحل سازند­ نابود و سر کوب کنند، پروسه جمع آوری اسلحه وخلع سلاح را براه بیاندازند و از ترانزیت و تجارت و قاچاق اسلحه که ترویج یافته جلوگیری نمایند و بامجرمین و متخلفین بر خور قانونی کنند انهارا به پنجه قانون بسپارند بحیث حمایت کننده حقوق و آزادی های ملت قانون را بالای این نوع گروپ ها و تنظیم ها تطبیق کنند از واقعیت ها چشم پوشی کرده و غیر حقیقت از اوضاع امنیتی غور بمقامات مافوق یعنی وزارت های مربوطه گزارش میدهند.
جای بسا تآسف است که باوجود این همه نابهنجاریها خود کامگی ها در ولایت غور مسئولین امنیتی این ولا کدام عکس العمل نظامی از خود نشان نداده اند و هیچ عملیات و اقدام مثبت جهت تامین امینت و تصفیه افراد مسلح غیر مسئول ازمناطق این ولسوالی ها راه اندازی  نشده و صورت نگرفته.
خوب: معلوم نیست که بعلت حفظ موقف سیاسی، چوکی های اسفنجی وکسب امتیاز سر نوشت مردم مظلوم غور را به بازی میگیرند از واقعیت ها پرده پوشی میکنند. و یاهم اینکه بالای قوت ها و توانائی های نظامی خود باور ندارند، از تقابل با دشمن ومجادله مسلحانه می حراسند. و یا هم کدام معامله باج گیری سیاسی با قوماندان های محلی در بین است. بهر حال بهتر خواهد بود که درمورد این نوع سیاست و حکومتداری ضعيف ناكارا تجدید نظر شود و يا اينكه مسئولین امنیتی در غور خاموش ننشینند تلاش کنند و سعی ورزند توجه وزارت های مربوطه و قوت های ائتلاف را راجع به وضعیت بد امنیتی در غور جلب نمایند و از فعالیت ها و تحرکات گروپ های مسلح جلو گیری کنند. در غیر انصورت! این نوع سیاست و حکومتداری خنثي فرایند نامطلوب داشته، از یک سوسبب تقویه مخالفین میگردد واز سوی دیگر اعتماد ملت نسبت بحکومت از بین رفته و بین حکومت و ملت فاصله ایجاد میشود. در نتیجه روزی شاهد سقوط این ولسوالی ها بدست مخالفین مسلح دولت خواهد بودیم.