آرشیف

2015-1-28

عصمت الله راغب

گزینش راههای دیگر بــــــرای دفاع از پیامبر…!

دراین روزها بعد از نشر کاریکاتوری منجی بشریت که توسط دست اندرکاران لعین مجله "شارلی ابدو" فرانسوی بدست نشر سپرده شد، خشم ملیونها مسلمان جهان را برانگیخته وبدین منظور مردم مسلمان به جاده ها وکوچه ها برآمدند تا انزجار خویش را علیه این ملاعین رانده شده به نمایش گذارند. گذشته از آن،  ازینکه ما نسل عصر اطلاعات هستیم وامروزه پخش ونشر همه خواستهای اطلاعاتی ما ازمجرای شبکه ها بعنوان بهترین ابزاری که دنیای پهناور را به یک دهکده کوچک مبدل کرده است، به ساده ترین رقم آن ممکن بوده و همه چیز با این پدیده گره خورده است که ازاین طریق امروزه بیشترین تبلیغات ها وپروپاگندها از راه های شبکه های اجتماعی وانترنتی به بهترین  صورت آن میسر است. بدین منظور آنانیکه فقط همه داشته های خود را وقف کمایی شهرت ومعرفت می کنند، دست زدن به احساسات عاشقان وعارفان محمدی برای اینکه بتوانند ازاین طریق صاحب نام وشهرت درجهان خود شوند ازهیج نوع مساعی محابا وچشم پوشی نمی ورزند؛ چون شهرت برایشان از هر روزنه که حاصل گردد سترگترین دست آورد حیاتی پنداشته می شود، چون دنیا فانی را که ما مسلمانان مزرعه برای آخرت می پنداریم؛ برای آنها همه چیز است وبا این اعمال جاهلانه وغیرمنطقی خویش  نه برای اولین بار بلکه چندین دوری است که از مامسلمانان واحساسات ما منحیث یک ابزار برای احراز گم شده ی خویش که همانا شهرت باشد استفاده می کنند ودراین زمینه ما خودمان برای آنانیکه هیچ یک از مولفه های زنده گی جز شهرت، هیچ چیزی دیگربرایشان ارزشمند ترازآن نیست، با دستان خود به آنها شهرت می بخشیم وچهره های کثیف ومنفور شان را چه از طریق شبکه های اجتماعی وچه از طریق سرازیرشدن به جاده ها برای نشان دادن وفاداری خود نسبت به اسلام به آنها شهرت هدیده می کنیم. آدمها برای رسیدن به شهرت شخصی خویش به هرنوع وسیله برای دست یابی به آنچه نفس اماره اش میخواهد، دست می زند وبه تایید همان مقوله مشهور که «هیچ چیزی درجهان کشنده تر از کسب شهرت نیست؛ اگرباشد همانا گمنامیست». مسلماً که این چهره های رانده شده و ملحد که همه حرکات وسکنات شان اماره گونه است، دور ازهرنوع شاخصه های انسانیت وآدمیت زنده گی شان مبرهن همین جمله می باشد؛ تا از گمنامی برآمده شهرت کمایی کنند واین شهرت مهم نیست که از کدام طریق صورت میگیرد، بلکه آنچه برایشان خیلی ارزنده است، فقط شناخت فرصت هاست که با استفاده از آن از احساسات ما مسلمانان برای اشباع آرزوهای خویش  سود می برند، تا به دیگران معرفی شوند. آنچه را که تا امروز تجارب  گذشته ها درپیوند به نشر فلم ها وکاریکاتور های پیامبر وهمچنان به آتش کشانیدن قرآن کریم وارزشات دینی ما  از سوی این ددمنشان بی خرد نشان داده شده است، این است که؛  این حیوان صفتان با نشرفلم های غیراخلاقی سالهای گذشته یشان که نسبت به پیامبر به نشرسپردند درآغازین دوری از نشرآن هیچ یک از شرکت های فلم سازی معتبر تبلیغاتی دست همکاری به صاحبان این فلم های بیهوده وناخوشاینده آنها نمی دادند، اما بعد از نشر آنچه را که به احساسات مردم مسلمان  تماس می دادند خشم وانگیزه مسلمانان را علیه دست آورد خویش بر می انگیختند؛ بدون شک که مرام شان هم درخصوص مسئله متمرکزبود، درآن وقت  بود که شرکتهای بزرگ از اهل خودشان برای نشر آن به رقابت می نشستند، وعاملین، به تبلیغ رایگان آن می پرداختند. به ادامه همان کارهای غیر عقلانی وانسانی شان دراین اواخر شاهد آن بودیم که بعد از نشرکاریکاتوری پیامبر ازسوی مجله طنزی "شارلی ابدو" که آتش خشم مسلمانان جهان را روشن کرد، آنها از موقع استفاده کرده تیراژ نشرآن مجله را به صدها برابر بلند بردند.وبدست نشر سپردند تا گامی برای حصول خواسته هایشان محسوب شود.
اما خواهش ما دربرابر این اعمال قبیح وشنیع این رانده شده های جاده ی روشن اسلامیت به عنوان دین برتر؛ از هم کیشان عزیزم این است که؛ ما باید درواکنش به بی ادبی آنها، اقدام لازم ومنطقی را روی دست گیریم، بدین منوال که اگرآنها قرآن را به آتش می کشانند شرکت های اسلامی ما درمقابل باید به توزیع نسخه های از قرآن پرداخته وآنها را با اخلاق محمدی  از جهان ظلم وگمراهی به جهان تنویر وروشنی دعوت کنیم. بجای اینکه آنها کاریکاتوری پیامبر را تصویر ورسامی می کنند ماباید بل مقابل به نشرسیرت النبی پرداخته اخلاق وزنده گی پیامبر را بحیث یک رهبرومرشد واقعی برایشان تظاهر دهیم وبه این جملات مخاطب شان سازیم که  آنچه را شما بر این اسوه حسنه والگوی انسانیت برچسب می زنید، نه تنها اینکه حقیقت نگفته اید؛ بلکه منطق انسانیت را هم زیر سوال برده اید….و غایتاً از این فرصت ها استفاده نموده، اهانت به قرآن وپیامبر را تبدیل به یک دعوت اسلامی نماییم. تا بدین وسیله وانمود سازیم که دین اسلام دین اخلاق است، دین اسلام  دین مخالف توهین به ارزشات ادیان است و…. اما بدبختانه دراین روزها می بینیم درپهلوی سردادن شعارها درجاده ها، شبکه های اجتماعی که نصف از دنیای شهرت ومعرفت را شکل میدهد، اکثر ازکاربران رخنامه ها عکس های آن خبیث های لعین را در صفحات خود گذاشته که با زعم خودیشان با چند جمله کوتا ادای مسولیت می کنند، یعنی در پیوند به عکسهای مانده شده خویش میگویند:«هرکس با اینها لعنت نگوید شیطان مانع اش شده" وغیره که  این گفتارهیچ جای را نگرفته وهیچ درد را دوا نخواهد کرد. وبعدش هم از تمام دوستان مشترک خویش در رخنامه ها وصفحات عمومی خواهان لفظ لعنت می شوند، که به نظر می رسد برای ما مسلمانان وعاشقان دین وپیامبر این کافی وبسنده نیست، زیرا آنها بدون شک ملاعین ورانده شده گان اند. و با حرکات  خود نه تنها اینکه ازدشمن انتقام نگرفته ایم؛ بلکه با شهرت آنها افزوده ایم. ما باید همیشه درپی فرصتهای باشیم که از آن فرصت های موجوده بتوانیم حداقل اخلاق محمد صلی الله علیه وسلم را به آن کسانی که دوراز ارزشات اخلاقی اسلامی وانسانی زنده گی می کنند، حیا کنیم که به نظر می رسد بهترین روش برای خوشنودی دین وپیامبر خواهد بود؛ نه نشر عکسهای آنها را با جملات احساساتی که وسیله برای شهرت شان می شویم.

عصمت الله راغب