آرشیف

2018-12-24

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

گزینش امرالله “صالح”مقام عالی وزارت محتر داخله کشور
خوبترین، عالی ترین ، نیکوترین تبریکات مان را باکزینش امرالله "صالح" شخصیت با وقار سیاسی- اوپراتیفی – سیاسی – نظامی وابسته با همه اقشار گونه گون ساکن درمیهن به خون غنوده گان را به مقام وزارت محترم امور داخله نخست به جناب صالح سپس به دولت جمهوری اسلامی افغانستان وهمه مردمان افغانستان تبریک وتهنیت عرض مینمایم، امیدمیرود که سوق واداره همدوش، همگام را درسطح رهبری وزارت به وجود میاورند تا اوامر راهش را به سوی مسولیت پذیری ، تنفیذ قانون درهمه عرصه ها به یورتمه درآید ، چیزیکه که دروزارت محترم امورداخله راهش را گم نموده بود پیدانماید، آری همگان دراین وزارت تاهنوز درمقام رستم قرار دارند وخیلی به ساده گی کارهای نیکو را شانتاژ میتوانند ازامروز به بعد به این امر منفی نه عطامی فرمایند ، به جناب صالح صاحب شخصیت محترم وهمگانی میهنم موفقیت های کاری افق های روشن حیات کار آرزو می نمایم از آنجایکه خدا باماست، مردم باماست درکارهامان موفق از آب بدر می آیم !!!

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی
جلال حکیمی 
ضیاالدین رفاه