آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

گزیـــده از اشعار علامه اقبال لاهوری

این شعر علامه اقبال لا هوری را به ارتباط نوشته محمد منیر علم انتخاب نموده ام که دران مفاهم ویا حقایق ذیل نهفته است.

تقلید کور کورانه از غرب باعث شده تا شرقیان ومسلمانان خودرا فراموش کنند ، آنچه از ظاهر غربی ها مشاهده میگردد دلیل پیشرفت شان نیست .یعنی طرز لباش پوشیدن دلیل تمدن غرب نیست. نه موی کوتاه و چشم سبز ومو ی زرد بناء اگر ما سر وروی خودرا مانند آنها میسازیم  اول بفرهنگ خود اهانت میکنیم  دوم به کاروان آنها نمی رسیم چون در نان خوردن از ایشان تقلید نمیکنیم با این شکم های سنگین رسیدن به کاروان سریع السیر غرب نا ممکن است، قوت وترقی غرب از علم ودانش شان است باید دانش شانرا آموخت. لذا پوشیدن عمامه دلیل عقب مانی ما نیست چنانچه با ساق عریان بزن اروپا نمی رسیم وبا پوشیدن ساری به حلم وبردباری هندی ها. متأسفانه مردم ما پوشیدن لباس وساختن سر ورو را دلیل پیشرفت وعقب مانی میدانند.نه خیر این مغز روشن است که ترقی میاورد نه پوشش لباس ورنگ روی.

 

 شــرق را از خــود بـرد تقلید غـــرب      بایــد ایــن اقـــوام را تنقـیــــد غــــرب 

قوت مغـــرب نه از چــنگ وربـــاب       نی زرقــص دخـــتــران بــــی حجـــاب

نی ز سحــر سـاحــــران لاله روست      نی ز عریان ساق ونی از قطع مـوست

محـکمـــی اورا نـــه از لادیـنی است      نــی فـــروغــش از خــط لاتـیـنی است

قــوت افـــرنگ ز عـــلم وفـــن است      از همیــن آتش چـرا غش روشن است

حکمت از قطـع وبرید جــامــه نیست      مــانع عــــلم وهنــــر عمــامــه نیست

عــلم وفـن را ای جوان شوخ وشنگ      مغـــز مــی بـــاید نــه ملبوس فر نگ

فکــر چــالاکی اگر داری بس است

طبــع دراکــی اگـر داری بس است