آرشیف

2014-12-11

غلام محمد نقشبندی

گزارش مختصر مرکزآموزشی رسالت

 
 
بنام خداوند جان وخـــرد
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
 
به مقام محترم ریاست معارف
 
قابل توجه مدریت عمومی نشرات
همان طوریکه واضح و روشن است همه میدانند که پژوهش وتعلیم وتربیه رکن رکین واساس زندگی را تشکیل میدهد، و در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی یک امر حیاتی و سرنوشت ساز بوده ومهار امرار معیشت است ، همواره جامعه را در راستای تحکیم ثبات ودانش در فرا راه خود می کشاند که درضیا وروشنایی دانش بسوی رشد و توان مندی وترقی در اهتزاز شده وسیری صعودی خویش را می پیماید.
    لذا دوستان وتحصیل کرده گان که از دانشگاه های مختلف اسناد فراغت به سویۀ لسانس وصنوف چهاردم را بدست آورده اند ازجمله تربیه معلم غور، دانش جویان دانشکده های انجنیری، شرعیات، ادبیات و … با مفکوره واندیشه عالی جهت خدمت گذاری درعرصه ارتقای سطح دانش ومهارت دربخشهای: ریاضیات (حساب ،الجبر،هندسه ومثلثات )، علوم طبیعی (کیمیا، فزیک و بیولوژی)،السنه (ادبیات دری،پشتو،انگلسی وعربی) ،فنون ادبی(مکاتب ادبی وبخش دستور زبان )، پروگرام های کامپیوتر به سویه های مختلف، علوم دینی (تفسیر ،حدیث،فقه و…)، فن سخنوری وخطاطی برای فرزندان شیفته این سر زمین می شتابند وتصمیم اتخاذ مینمایند واین را رسالت همیشگی، وجیبه دینی و وجدانی خویش دانسته درکنار هم قرار گرفته اند ومی خواهند با یک احساس نیک مصدر خدمت درجامعه  باشند .
روی این اندیشه ویژه به اساس یک مدیریت کاملا مدبرانه درفصل نهایت سرد زمستان سال1390 که بعد از نشر اعلامیه با فیس وتخفیف ویژه وارد صحنه عمل شده و آغاز به فعالیت نموده اند، که الحمد الله شیفتگی و شرکت ودانش آموزان درمرکز آموزشی رسالت چشمگیر بوده  و حیرت انگیز وبالا تر ازتصور میباشد .
    بنابرین مرکز آموزشی رسالت دردوره آغازینش توانسته بطورمؤفقانه در حدود1200 شاگرد را با میتود مدرن وسیستماتیک عصری مضامین یاد شده را تدریس وبدون ایجاد مشکل و چالش سپری نماید.
لذا دوستان وشاگردان عزیز مطلع باشند که دست اندر کاران مرکزآموزشی رسالت با داشتن جواز فعالیت نمبر(1)اول جدی1390  ازمقام محترم ریاست معارف ولایت غور، می خواهند در پلان های طویل المدت وبطور دوام دار این روند آموزشی را تدوام بخشند .
درضمن این آموزش وتعلیم وتربیه، همواره به چاپ وتألیف ونشریه ها خواهیم پرداخت، علاقه مندان وپژوهشگران می توانند جهت اشتراک در این مرکز آموزشی بطور دایمی بدون ایجاد وقفه مراجعت نموده تا باشد یک تحول علمی وفرهنگی در جامعه رو نماگردد.
 
والسلام
غلام محمد (نقشبندی) مدیر مسؤل مرکزآموزشی رسالت