آرشیف

2015-6-20

جواد رضایی

گزارش فعالیت کمیسیون حمایت ازدانشگاه موسسه تحصیلات عالی غور

 

786

ازابتدای سال تحصیلی 1391 دانشگاه غور دراین ولایت محروم آغازبه فعالیت نمود وسالها آرزو وتلاش مردم برای داشتن دانشگاه دراین ولایت به حقیقت پیوست .اکنون دانشگاه  تعلیم وتربیه غور حدود150 نفر دانشجو وحدود 5 نفراستاد وتعدادی نیزکارمند اداری دارد. درابتدا تخصیص دانشگاه ازطرف وزارت تحصیلات عالی ووزارت مالیه منظور نشده بود ودر6 ماه اول سال تحصیلی استادان وکادراداری بدون دریافت معاش به فعالیت وخدمت علمی شان ادامه داده اند که جا دارد اززحمات همه آنها ودرراس ازآقای عبدالمنان خادمیان رئیس این دانشگاه که بادست خالی وبا تلاش فراوان این مرکز علمی را افتتاح نمودند تشکروقدردانی نماییم.
ازهمان ابتدا که زمزمه های تاسیس دانشگاه دراین ولایت محروم درشهر آوازه بود شوروشوق عجیبی درمردم ایجاد گشت .وزارت تحصیلات عالی برای تاسیس این پوهنتون همکاری مردم ولایت غور واداره محلی را شرط اول قرارداده بود.مشکل اصلی نداشتن زمین برای پوهنتون بود.دراولین اقدام مهم واساسی مردم قریه تله تحت مرکز ولایت غور موازی 100 جریب زمین خویش را به پوهنتون اهداء نمودند.وبا این عمل شایسته وخداپسندانه ؛ مهمترین گام برای تاسیس پوهنتون برداشته شد.جادارد تا ازکمک سخاوت مندانه مردم نجیت وعلم دوست قریه تله درراه اعتلای علم ودانش تشکر وقدردانی نماییم.
به خاطرحل مشکلات پوهنتون تا اکنون نهادهای ذیل کمکهای موثری را ارائه نموده اند:
1-      شورای اصناف شهرچغچران : تعداد 150 پایه چوکی ویک پایه پرینتر را خریداری وبه دسترس پوهنتون قرارداده اند. همچنین این شورا یک حویلی را به طورسالیانه کرایه وبه دسترس اداره دانشگاه قرارداده اند.
2-      والی ولایت غور تعداد 150 چوکی ،مقداری موکت خریداری و ساختمان رهایشی ولایت غور را که قبلا دراختیارکمیسیون اصلاحات اداری بود دراختیاردانشگاه قرارداده واکنون کلاسهای درس واداره درهمین مکان به فعالیت خویش ادامه می دهند.
3-      ریاست معارف یک پایه الماری به اداره پوهنتون کمک نموده است .
4-      نهادهای جامعه مدنی ،فرهنگیان ، شورای ولایتی ،شورای اصناف شهر، دفترحقوق بشر، ریاست دانشگاه غور با حرکات خودجوش جلسات متعددی را برای بررسی مشکلات وجستجوی راه حلها ی پوهنتون برگزارنموده اند.درنتیجه همین تلاشها یک کمیته ابتدایی حمایت ازپوهنتون تشکیل وطرح جمع آوری کمک مالی وجنسی به این دانشگاه تهیه شد. براساس تلاشهای این کمیته موضوع جمع آوری کمک به دانشگاه دریکی ازجلسات اداری ولایت غور مطرح وبراساس فیصله اداری ولایت آقای فضل الحق احسان وکیل شورای ولایتی ،به حیث رئیس و5 نفردیگربه حیث عضو کمیسیون حمایت ازدانشگاه غور تعیین شدند.درهمان جلسه فیصله به عمل آمد تا درماه اسد یا سنبله معاش یک روزه کارمندان ملکی ونظامی جمع آوری وبه شماره حسابی که بعدا افتتاح می شود درکابل بانک واریزشود تا بعدا مدد معاش استادان وکادر اداری وسایرنیازمندیهای پوهنتون ازهمین بودجه تحت نظر کمیسیون تهیه ورفع شود.
فیصله اداری ولایت با تلاش فراوان به همه ادارات دولتی ابلاغ شد.با همه روسای محترم ادارات دولتی ملاقات حضوری صورت گرفت وفیصله جلسه اداری ولایت وشماره حساب بانکی برای شان تسلیم داده شد.درنتیجه ادارات ذیل تا حالا کمکهای خویش را به شماره حساب بانکی کمیسیون حمایت ازپوهنتون واریزنموده اند ،لیست ادارات قرارذیل می باشد:
 
 

مقدار کمک

نام اداره

شماره

15850  

شورای ولایتی  غور

1

13000

ریاست ارشاد ،حج واوقاف 

2

6380

ریاست عدلیه 

3

5550

ریاست شهرداری 

4

1050

ریاست سرحدات 

5

5200

ریاست حوزه فرعی دریایی با لایی هریرود

6

 

 
ازمجموع مبالغ فوق مبلغ 28000 هزار افغانی درایام عید فطر ، مدد معاش استادان دانشگاه غور پرداخت ومابقی آن درحساب بانکی موجود می باشد. 
ازهمه ادارت ،ارگانها ،نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی که به دانشگاه غور کمک نموده اند تشکر وقداردانی می نماییم وازسایر ادارات ملکی ونظامی ؛تجارملی،اشخاص خیر، شرکت داران ،مهاجرین  غوری درداخل وخارج کشور..تقاضامندیم که کمکهای نقدی وجنسی شان را به اداره دانشگاه غور دریغ ننمایند.
شماره حساب بانکی کمیسیون حمایت ازپوهنتون قرارذیل است : کابل بانک 04898298586
 
با سپاس فراوان 
 
گزارش دهنده : فضل الحق احسان وکیل شورای ولایتی ورئیس کمیسیون حمایت ازدانشگاه غور
ترتیب کننده : جواد رضایی رئیس دفتر ولایتی غورکمیسیون مستقل حقوق بشر-عضو کمیسیون