آرشیف

2015-6-19

رهگذر .

گزارش سفـــر داکتر محمد ابراهیم ملکزاده

 

داکتر ابراهیم ملکزاده نمایندۀ مردم غور در پارلمان از رخصتی های تابستانی در بهبود وضعیت امنیتی  وباز سازی ولایت غور استفادۀ أعظمی نموده است. که اینک توجه شمارا به گوشۀ ازین گزارش جلب مینمایم.

داکتر ابراهیم ملکزاده در رخصتی های تا بستانی دو هفتۀ اول مسافرتش را در چغچران مر کز ولایت غور تخصیص داد. وی حین ورود به استقبال گرم مردم مواجه شد و طی اقامتش  با مسئولین ادارات دولتی محاسن سفیدان ومتنفذین منطقه بخاطر بهبود وضع امنیتی وسیاسی ولایت غور وایجاد فضای همکاری های مشترک دیدار های گسترده ومفصل داشته است. 

رفع کدورت ها واختلافات کوچک بین افراد متنفذ ومفید به امنیت غور در اولویت های کاری آن قرار داشته است که بخوبی عملی شد. .چنانچه در نتیجه نشست های مکرر قوماندان احمد خان مرغابی، رئیس عبدالسلام خان، گل احمد خان غفوری، معاون احمد خان دولتیاری, ومولوی های مرغاب وپای کمر أعضای شورای ولایتی غور فضائی اطمینان وأعتماد بین مردم ایجاد شده وتشویش های اختلاف دربین مردم کاهش قابل ملاحظۀ یافته است. این سفر که همزمان با تقرر والی جدید غورراتفاق افتاد فال نیک به آیندۀ کاری ایشانبحساب میرود. 

او بخاظر امنیت بهتر در منطقه با قوماندان امنیه ولایت ومسئولین امنیتی ولسوالی ها صحبت های مفصل بعمل آورده که با ایجاد تغییرات در هسته های امنیتی ونصب افراد مسئول، کار دیده ومؤثر در قوماندانی های امنیه ولسوالی ها  وافراز پوسته های امنیتی در مسیر راه های مواصلاتی به وضع امنیتی ولایت غور کاملا بهبود بخشیده است. ومردم بیشتر از هر زمان خوشبین به نظر میرسند.

 

ســفر به ولسوالی ها:

سفرداکتر ابراهیم ملکزاده  به ولسوالی ها بیش از یکماه طول کشید او درین مدت از  تمام ولسوالی های غرب چغچران وولسوالی پر چمن ولایت فراه  دیدن بعمل آورد وبا مسئولین منطقه مشوره های مفید داشته است .او ضمن دیدار از ولسوالی های دولینه وپسابند  بخاطر مشوره با موی سفیدان چون حاجی ارباب عالم خان حاجی نو خان فاروق خان ومیرزا هارون خان ولسوال شهرک وهم اتحاف دعا بروح حاجی گل ولسوال سابق شهرک ونوازش ورثۀ آن عازم ولسوالی شهرک گردید . 

ملکزاده در سفرش به ولسوالی ها با مسئولین بخش های مختلف بخصوص بخش معارف وصحت دیدار و گفتگو نموده نیاز مندی ها ومشکلات ایشان را یاد داشت نموده است که حین مراجعت به کابل مقامات مسئول را در جریان مشکلات مردم قرار دهد.وی درین سفر در بخش تسریع پروسۀ باز سازی نیز نیز از نفوذ خود استفاده نموده است که قابل یاد آوریست.

* تمدید واتصال سرک جواجه ساغر تا منطقۀ پایحصار تیوره که راه هرات تیوره را بسیار نزدیک میسازد از أهداف دیرینۀ داکتر ابراهیم بوده که طی این سفر آنرا عملی نمود .وی طی اقامت سه روزه در مناطق پایحصار وفرارود وجواجه مردم را تشویق نمود تا در امر تمدید این سرک سهم بگیرند که در نتیجه این مأمول تحقق یافت ومردم محل با کار داو طلبانه این سرک را از طریق کوه أجل وکافر راه به پایحصار وصل نموده اند که فعلا موتر های کوچک و مسافر بری به آسانی درین راه رفت وآمد میکنند وولسوالی های تولک شهرک ساغر وتیوره را بهم وصل نموده است .مسیر این راه چنین است. تیوره – سر جنگل- جیبجه – پایحصار- جواجه- خیران وپتن وبعد سه راهه  .یا چهر راهی  دست راست شهرک- دست چپ تولک وساغر وروبرو شیر خاج به استقامت هرات.که فاصله را نهایت کوتاه میسازد.

*ملکزاده طی سفر چهار روزه به ولسوالی پر چمن ولایت فراه مردم راه تشویق نمود تا سرک پرچمن تیوره را از مسیر کوتل ریحانک سفیدار به تیوره وصل وبدین تر تیب فاصله بین غور و وولایت فراه را نهایت کوتاه سازند که به یمن توجه ایشاه این هدف نیز عملی شد وفعلا سرک تیوره بطرف پرچمن ازراه های صورت میگیرد که زمستان چندان مسدود باقی نمیماند تنها فاصلۀ کمی  در اثر برف های زمستا نی مسدود خواهد شد که از طرف مردم محل به آسانی قابل باز گشائی است. وی دوباره جهت مشورۀ نهای با مسئولین ولایت غور دوباره به چغچران بر گشته است وفعلا هم به چغچران است . تلیفون تماس 0799883310 و0797074726

سپاس: سایت جام غور از زحمات ایشان درین مدت قدر دانی نموده از خداوند ج برای شان توفیق مزید در امر خدمتگذاری به مردم مظلوم ومحروم ولایت غور میخواهد.وامید واریم در کابل نیز 

جدیت زیاد بخرچ دهند تا اولیائی امور به مشکلات مردم غور توجه نسبی نموده مشکلات فراوان ومحرومیت های بیشمار مردم ما حل گردد.آمین