آرشیف

2015-1-8

نور محمد نور

گزارش تصویری از رونمایی کتاب جزیره دانش تالیف محمد نصیر توکلی

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده بود الیوم مورخ 13/6/1392 درسالون کنفراس های مقام ولایت برگذار و ازایشان قدردانی صورت گرفت.

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

 

کتاب جزیره دانش که توسط محترم محمدنصیر توکلی مدیرعمومی اسناد و ارتباط ولایت غور تالیف شده

با احترام

نورمحمد نور آمر خدمات اجتماعی و فرهنگی مقام ولایت