آرشیف

2015-7-6

سجاد ساحل

گزارش تدویر: ورکشاپ سه روزه آموزشی حقوق بشر برای منسوبین اردوی ملی

بخش تعلیمات دفتر ولایتی غور، ورکشاپ سه روزه آموزشی حقوق بشر را  از تاریخ 8 الی 10 سرطان، با 30 تن از منسوبین کندک اردوی ملی در مرکز ولایت غور برگزار کرد.
هدف از تدویر این ورکشاپ ارتقای سطح آگاهی منسوبین اردوی ملی ولایت غور از موازین حقوق بشر بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تغییر مثبت در جامعه، و تغییر نگرش ها و دیدگاه های شهروندان نسبت به همدیگرکه ممثل صلح و آزادی باشد و توسعه حقوق بشر را رقم بزند؛ ورکشای متعدد را با اقشار مختلف جامعه برگزار می نماید. این ورکشاپ نیز به سلسله ورکشاپ ها وبرنامه های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برای 30 تن از منسوبین کندک اول پیاده قوماندانی قول اردوی 207 ظفر در ولایت غور بر گزار گردید.
 
 محترم جگرن فرید احمد "منصوری" رئیس ارکان و سر پرست کندک اردوی ملی ولایت غور ضمن خوش آمدید و خیر مقدم به کارمندان دفتر ولایتی غوربرای تدویر ورکشاپ در محل اردوی ملی، به اشتراک کنندگان این ورکشاپ گفت: " آموزش حقوق بشر برای هر شخص یک امر حتمی و ضروری است؛ اما از آنجائیکه ما در قالب دولت وظیفه اجرا می کنیم و هر روز در منازعات مسلحانه اشتراک داریم و هر روز با مسائل مانند، تلاشی منزل وغیره بر می خوریم و از آنجائیکه سرو کار ما با مردم زیاد است؛ آموزش حقوق بشر برای ما از همه  لازم تر است که از تمام مزایای آن با خبر باشیم…"
در مدت این سه روز موضوعات ذیل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
"معرفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اساسات حقوق بشر(مفهوم و ویژگیهای حقوق بشر، حقوق بشر در قانون اساسی افغانستان ومعرفی اسناد بین المللی حقوق بشر، پروتکل منع شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه، قوانین بشردوستانه بین المللی، حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و مبارزه با فساد اداری."
 
اشتراک کنندگان با علاقه مندی خاص موضوعات را تعقیب نموده و آنان را مهم خواند. گل سبت نیازی یک تن از اشتراک کنندگان در ختم این ورکشاپ گفت: " ما در جریان این ورکشاپ موضوعات بسیار جالب را آموختیم که در زندگی روز مره با آنها سروکار داریم".  ایشان همچنان افزود: "ما آموزه های این ورکشاپ را  سر خط راهکار های زندگی خود قرار داده و به آن ها جامه عمل می پوشانیم."
اشتراک کنندگان در فرمه های ارزیابی، ورکشاپ را خیلی مأثر و مفید خوانده و خواهان برگزاری عین ورکشاپ برای تمام نیروها و ارگانهای امنیتی شدند.

پایان
گزارشگر: سجاد ساحل

گزارشگر: سجاد ساحل

گزارشگر: سجاد ساحل