آرشیف

2015-6-21

احمد ضِیأ مهتر خیل

گزارش: تدوير جلسه كميته دادخواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت!

به سلسه ايجاد كميته هاي دادخواهي و نقش رهبري كميسيون،بخش حمايت و انكشاف حقوق اطفال و معلولين دفتر ولايتي غور كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، جلسه ی كميته دادخواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت را تدوير نمود.

در اين جلسه محمد جواد علوی سرپرست دفتر ولايتي غور كميسيون ، گل احمد عثماني رئيس كار وامور اجتماعي،‌شهدأ و معلولین، زلمي حكيمي نماينده رياست صحت عامه، ‌فضل الحق نائيب خيل آمر انسجام وهماهنگي رياست معارف،‌ امير محمد غوري آمر ورزش، احمد رحيمي مسئول انجمن معلولين ولايت غور، سلطان احمديار نماينده شهرسازي، محمد عارف نماينده سره مياشت، بسم الله نماينده مدیر كار وامور اجتماعي، ضيأالدين نماينده رياست اطلاعات وفرهنگ و سيد عمر سيدي نماينده موسسه گلوبل  و رسانه ها اشتراك كرده بودند.

جلسه با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد آغاز شد. سپس محمد جواد علوي سرپرست دفتر ولايتي غور،  صحبت نموده و در مورد بخشهاي كاري كميسيون معلومات دادند. وی تاکید کرد، که سه بخش از پنج بخش كاري كميسيون مختص به اقشار آسيب پذير جامعه ميباشد. بخش حمایت وانکشاف حقوق زنان، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال و  بخش حمايت از اشخاص داراي معلوليت نيز از جمله بخشهاي كاري كميسيون ميباشد. ايشان تشكيل كميته دادخواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت را براي دادخواهي از حقوق معلولين مفيد دانسته و همكاري كميسيون را با اين كميته اعلان نمودند.

سپس گل احمد عثماني رئيس كار و امور اجتماعي با سپاس از دفتر ولايتي غور كميسيون مستقل حقوق بشر كه اين جلسه را تدوير نموده است. موصوف از مشكلات اشخاص داراي معلوليت در سطح ولايت غور ياد نمود و خواهان همكاري همه جانبه نهاد هاي دولتي با كميته دادخواهي معلولين گردید. وی ادارات دولتي در ولایت غور را مورد انتقاد قرار داده گفت، كه تا اكنون این ادرات در زمينه احقاق حقوق اشخاص داراي معلوليت كمتر همكاري نموده اند.

عثمانی همچنين به مشكلات معلولين اشاره نموده ، گفت:"كمتر از طرف نهاد هاي دولتي براي حل اين مشكلات اقدام شده است. اين مشكلات عبارتند از بي سرپناهي ،‌عدم دسترسي معلولين به اماكين عمومي مانند شفا خانه ها و كلنيك ها كه بايد رمپ هاي معياري در نظر گرفته شود،.عدم دسترسي اطفال معلول به مكاتب،‌عدم موجوديت فدراسيون ورزش معلولين، ‌دسترسي نداشتن به صحت از جمله مشكلا ت عمده معلولين ميباشد، كه توجه جدي نهاد هاي دولتي را در زمينه خواستار شدند."

بعدآ طبق اجنداي جلسه تمام اشتراك كننده گان همكاري و اجرات شان را در مورد معلولين به رئيس و اعضاي جلسه ارائه نمودند.

نماينده رياست سره مياشت گفت:"همكاري اين رياست را با كميته دادخواهي عالی است."  علاوه نمود:" اين رياست هميشه براي افراد آسيب پذير جامعه كمك نموده و حق اولويت براي اشخاص داراي معلوليت داده شده است. همچنين اين رياست افراد كه سوراخ قلب و مرض استخوان داشتند براي تداوي به خارج انتقال داده است."

نماينده رياست صحت عامه:"ضمن اعلان همكاري اين رياست با كميته دادخواهي از معلولين علاوه نمود كه 60 كلينك اين رياست در سطح ولايت هميشه تلاش نموده اند،؛كه زمينه بهتر تداوي را براي معلولين فراهم نمايند."

آمر ورزش نیز از تلاشهاي اين آمريت براي ايجاد فدراسيون ورزش معلولين ادامه دارد و پشنهاد ها در مورد دريافت ويلچرها براي معلولين به مركز فرستاده شده است.

در ادامه نماينده رياست معارف، همكاري خود را با كميته دادخواهي از معلولين اعلان نمود.آنگاه  نماینده موسسه گلوبل، ضمن اعلان همكاري علاوه نمود:"  اين موسسه در زمينه تعليم و تربيه معلولين كار مي كند و مدت سه سال مي شود كه كورس هاي آموزشي را براي افراد ناشنوا ايجاد نموده است و اكنون در حدود 8 نفر ناشنوا مصروف تعليم وتربيه ميباشند."  وی اضافه کرد:"در بخش حرفه نيز جذب معلولين در اولويت كار اين موسسه مي باشد."

نماينده رياست اطلاعات وفرهنگ نیزوعده سپرد و گفت:" رياست اطلاعات وفرهنگ از دوطريق خبرگزاري طلوع و آژانس اطلاعاتي باختر خبر های مربوط به كميته و معلولين را انعكاس خواهد داد."

 دراین جلسه احمد رحيمي مسئول انجمن معلولين ولايت غور نيز از كم كاري در زمينه دسترسي معلولين به حقوق شان شكايت نموده و خواهان توزيع ويلچرها و زمينه تحصيل براي افراد معلول شد. 

و در آخر جلسه فيصله نامه جلسه توسط معاون كميته دادخواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت به اعضاي جلسه قرائت شد كه قرار ذيل مي باشد:

  1. تدوير برنامه هاي آگاهي دهي از طرف كميسيون مستقل حقوق بشر در مورد حقوق اشخاص داراي معلوليت به اعضاي كميته دادخواهي؛
  2. ملاقات نماينده گان كميته دادخواهي  با ادارات عضو كه در جلسه غير حاضر بودند؛
  3. ملاقات با آمر ورزش براي تشكيل فدراسيون ورزش معلولين؛
  4. ديدار نماينده گان كميته داد خواهي  از انجمن معلولين ولايت غور.
 
پایان
گزارشگر: احمد ضِیأ مهتر خیل
گزارش: تدوير جلسه كميته دادخواهي از حقوق اشخاص داراي معلوليت!