آرشیف

2014-12-26

عبدالستار دولتي

گزارش از نتايج کابینه جدید آقای حامد کرزی

 

عرض ادب دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم بخصوص خواننده گان محترم سایت زیبای جام غوروتمام دست اندر کاران این سایت.
     دوستان گرامی همه درجریان هستیم که بعد ازانتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هموطنان عزیز ما ماه ها  منتظراعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ازطرف کیمسیون انتخابات بودند .
    که درنتیجه محترم آقای حامد کرزی به صفت رئیس جمهور برای دور دوم در افغانستان انتخاب  گردید.
      با توجه به کارکردهای گذشته آقای حامد کرزی مردم افغانستان ازوی می خواهند  تادراین دوراز  حکومت  او کارهای  بیشتری درتمام عرصه ها درکشور صورت بگیرد، وتاکید جامعه جهانی وحکومت اوباما نیز بر این است که حامد کرزی باید درصد روز نخست ویا درشش ماه اول از حکومت اش کارهای زیادی را انجام بدهد : که ازانجمله مبارزه با فساد اداری را  در سر لایحه اهدافش قراردهد.
       درصورتیکه رئیس جمهور افغانستان با وعده هایش بادوستان خارجی وداخلی اش وفا نکند واعتماد از دست رفته خود را دوباره  به دست نیاورد گمان براین است که برای آخرین شانس اعتماد جامعه جهانی وهم پیمانان خارجی اش را به طور کلی ازدست خواهدداد.
      آیا تاچه حد رئیس جمهورکشورموفق خواهد بودیا خیر؟ زمان بیان کننده این امر است .
     درچند روز اخیردرکشورحرف تازه برسر زبان ها همانا معرفی کابینه پیشنهادی آقای حامد کرزی به ولسی جرگه افغانستان بود،که  بعد ازجروبحث  های زیادی درپارلمان با حضورداشت وزراء پیشنهادی وغور بررسی در باره هریکی ازایشان وپرسش های زیاد ی از نحوه کارکرد های گذشته وپلان های آیتده آنها که حتی عده ازوزراء قادر به ارائه پاسخ به سوالات وکلای افغانستان نبودند صورت گرفت ،بطور واضح باید گفت که درچندسال گذشته حکومت آقای کرزی مشکلات مردم غور رابطور کلی مد نظر نگرفته است. که ازانجمله بی برقی در مرکز ولایت غور،نداشتن یک وجبه سرک پخته ،نداشتن یک شفا خانه استندرد به سطح یک ولایت وعدم دسترسی مردم آن ولا به سیستم آبرسانی مردم مارا رنج میدهد. باآنهم ازوزیر محترم آب وانرژی توسط یکی ازوکلاء محترم مردم غور درپارلمان دررابطه به اعمار بند برق( پوزه لیچ)پرسیده شد که متاسفانه ایشان پاسخ درمورد ارائه ننمودند .
    وحتی هیچ پلان درآینده درمورد اعمار بند های برق درولایت غور نداشتند ;اما بطور کلی باید گفت که بیشتر ازوزراء نیز درمورد پلان های آینده خود درآینده ازولایت غورنامی به زبان نیاوردند.
      اماسر انجام بتاریخ 12/10/1388 پروسه دادن رای اعتماد ویا عدم اعتماد برای کابینه جدید درپارلمان کشور صورت گرفت که شما درجدول زیرمعلومات عمومی را دررابطه به نتایج آراء بدست آمده نامزد وزیران مشاهده میفرمائید، آرزو دارم که مورد پزیرش شما دوستان نهایت گرامی وهموطنان عزیزم قرار بگیرد.
    قضاوت پارلمان افغانستان درمورد سرنوشت کابینه جدید کشور صورت گرفته است .
      امید وارم تعداد ازوزرای که ازپارلمان رای تائید اخذ نموده اند درآینده بتوانند خدمات خوبی را برای مردم ا ین سرزمین رنجدیده بخصوص مردم دور افتاده وازهمه چیز محروم غوررانجام داده، ومشکلات مردم را غور را مد نظر  داشته باشند.

 
باعرض حرمت
 
عبدالستار"دولتی"
 
  

جدول نتایج آراء نامزد وزیران کابینه جدید آقای حامد کرزی
نتیجه فیصدی آراء تائید تعدادآراء ممتنع وباطل تعدادآراء رد تعدادآراء تائید اسم نامزد وزیر نام وزارت شماره
کامیاب 53% 7 100 124 عبدالرحیم وردک وزارت دفاع ملی 1
کامیاب 63% 5 77 147 محمدحنیف اتمر وزارت امورداخله 2
کامیاب 61% 6 84 141 حصرت عمرزاخیلوال وزارت مالیه 3
ناکام 41% 13 122 96 سروردانش وزارت عدلیه 4
کامیاب 67% 6 71 155 غلام فاروق وردک وزارت معارف 5
ناکام 41% 16 121 94 عبیدالله عبید وزارت تحصیلات عالی 6
ناکام 48% 109 10 111 اسماعیل خان وزارت انرژی وآب 7
ناکام 47% 8 115 108 عنایت الله بلیغ وزارت حج واوقاف 8
ناکام 14% 19 179 33 میرزاحسین عبداللهی وزارت فواید عامه 9
کامیاب 52% 18 93 120 سیدمخدوم رهین وزارت اطلاعت وفرهنگ 10
ناکام 44% 8 120 102 داکتر سید محمد امین فاطمی وزارت صحت عامه 11
کامیاب 59% 5 89 136 محمد آصف رحیمی وزارت زراعت وآبیاری 12
ناکام 39% 10 130 91 انورالحق احدی وزارت اقتصاد 13
کامیاب 60% 14 78 140 وحید الله شهرانی وزارت معادن وصنایع 14
ناکام 40% 9 130 92 امیرزی سنگین وزارت مخابرات 15
ناکام 33% 17 138 76 غلام محمد ایلاقی وزارت تجارت 16
ناکام 39% 13 127 90 اویس برمک وزارت انکشاف دهات 17
ناکام 17% 16 176 39 اسماعیل منشی وزارت کار واموراجتماعی 18
ناکام 35% 12 138 82 محمد الله بتاش وزارت ترانسپورت 19
ناکام 50% 9 108 115 حسن بانوغضنفر وزارت امور زنان 20
ناکام 35% 17 133 82 عنایت الله نظری وزارت عودت مهاجرین 21
ناکام 30% 13 149 70 سید حامد گیلانی وزارت سرحدات وقبایل 22
ناکام 38% 16 127 88 یوسف پشتون وزارت انکشاف شهری 23
ناکام 16% 20 176 36 جنرال خدایداد وزارت مبارزه باموادمخدر 24