آرشیف

2015-11-25

سلیمان کبیر نوری

گزارش از مظاهرۀ همبستگی باجنبش اعتراضی قیام تبسم از جانب افغانهای مقیم دنمارک

مظاهرۀ همبستگی باجنبش اعتراضی قیام تبسم در افغانستان وقربانیان حملات تروریستی در فرانسه از جانب افغانهای مقیم دنمارک برپا گردید
به روز یکشنبه بیست ودوم ماه نوامبر مظاهرۀ عظیمی با اشتراک صدها تن از افغان های مقیم دنمارک ودیگر باشندگان آن کشور درمیدان پارلمان دنمارک در شهر کپنهاگن برپاگردید.
 این مظاهرۀ اعتراضی به ساعت یک بعداز ظهربا سخنرانی خانم صبرینه میرزاد مسئول انجمن فرهنگی کاتب هزاره در رابطه با هدف وبرنامۀ این تظاهرات که همانا اعتراض به گردن زدن گروگانهای هزاره وکودک معصومی بنام شکریه تبسم ، تداوم تاریخی وسازمان یافتۀ کشتار هزاره ها ودیگر بیگناهان در افغانستان، با راه های عملی جلوگیری ازآن باشد، آغازو تا ساعت سه عصر با خوانش قطعنامه به زبان های دری، انگلیسی، دنمارکی وسخنرانی خانم نیلوفر عباسی بزبان دنمارکی وصحبت  اختتامیۀ توردیقل میمنگی  ادامه یافت. 
 

ادامه مطلب اینجا