آرشیف

2015-1-19

فرید احمد فردوس

گزارش از تیم ورزشی کبدی ولایـــت غور

 

بنام خداوند بخشاینده ومهربان 

طبق گزارش محترم جان محمد "حیدری" مسئول فدراسیون کبدی ولایت غور که بتاریخ 28/6/1391 مسابقات کبدی در بین 10 ولایت به کابل برگزار گردیده بود اشتراک نمودند. 
در این مسابقات تیم کبدی ولایت غور توانست در بین 10 تیم کبدی ولایات به مقام سوم مشترک نائل آیند واز طرف کمیته ملی المپیک افغانستان کپ مقام سوم مشترک وتحسین نامه به تیم کبدی ولایت غوراهدا گردید و همچنان ازورزشکاران تیم کبدی ولایت غور یک تن بنام محمد یوسف ولد ناضرحسین بخاطری بازی خوب که در مسابقات انجام داد به تیم ملی کبدی افغانستان راه یافت که وی بتاریخ 15/7/1391 به مسابقات خارج از کشور اشتراک خواهد کرد به امید موفیقت های بیشتری شان.

 

بااحترام
فرید احمد"فردوس" 
مسئول فدراسیون پرورش اندام غور