آرشیف

2017-8-7

داکتر جمعه گل یعقوبی

گزارش اجراات شش ماه اخیر سال 1396 شفاخانه ولایتی غور

 

چالش ها

• مشکلات امنیتی 
• کمبود پرسونل ( داکتر و متخصص ) 
• نبود منبع آب در داخل صحن شفاخانه
• منابع به تناسب نیازمندی های مراجعین محدود است
• ازدیاد یومیه مراجعین
 (خدمات صحی در سطح BPHS از نظر کمیت و کیفیت محدود است )

• نبود زمینه ارتقا ظرفیت مسلکی به پرسونل موجود
• کمبود معاش پرسونل
• وقت گیر بودن پروسه تدارکات
• نیازمندیهای شفاخانه بعضا در محیط قابل دسترس نیست
• در ترننگ ها خارجی پرسونل ولایت سهیم نمیباشند
• مشکل بخش توبرکلوز (مریضان، ادویه ، راپوردهی )

گزارش کامل در اینجا