آرشیف

2016-8-22

afrotan

گر تو قرآن را برین نمط خوانی!*

گویند با اینکه انوشیروان سی هزار مزدکی را یک قلم کشتارکرد ، چطور لقب انوشیروان عادل  گرفته است در جواب گفته شد ، این لقب شریف بخاطر آن است که مرحوم انوشیروان در قتل و غارت هیچگونه تبعیض قائل نه می شد و مساوات را رعایت میکرد و میدانید که ظلم با لسویه هم نوعی عدل است ؛ ظلم عادلانه ! اکنون در پرتو این نوع عدالت انوشیروانی میبینیم که  در سایه  حاکمیت پانزده ساله نظام مافیائی بر افغانستان نه تنها با شعار های ایدئولوژیک اعم از چپ و یاهم راست مذهبی وداع گفته شد بلکه آرام ، آرام در برابرتمامی مفاهیمی چون تحقق عدالت عمومی در حوزه فرهنگ و اقتصاد  ، انسان دوستی ، حقوق بشر– منافع ملی وغیره  از یک زاویه ای  به ظاهر علمی و منطقی نفرت بی نظیری تولید میگردد . که روی همین دلیل  بسیاری ازبه ظاهر نیروهای پیشتازو ترقی خواه کشور  محمد اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی در افغانستان آخرین مهره نظام مافیائی را که دررأس شرکت موسوم به حکومت وحدت ملی افغانستان  نصب گردیده است  یکی ازتکنوکرات های میداند که برای پیشرفت و ترقی کشور نه از نسخه های به میعاد گذشته مذهبی و قومی!! استفاده میکند بلکه سکولاریزم را البته نه به تعبیر فرآیند " سکولاریزاسیون " منبع اصلی حل بحرانهای کشورمیشمارند . 

 

ادامه مطلب در اینجا