آرشیف

2018-3-14

گریه کردم
 گریه کردم
به حال زاروخسته وطنم گریه کردم      
به سوختن جنگل سبزچمنم گریه کردم       
 بسوختم بنام ونشان شهیدان گمنامش  
 به قهرمانان تاریخ کهنم گریه کردم
سپیدم صبح صدای ضجه مادر شنیدم
من به اشک پاک مام میهنم گریه کردم
به اشک خونبارمادروماتم پد رسوختم
من بخون تپیدن هرهم سخنم گریه کردم
یکی درانتهاردیگری درفساد ماهراست
به پیکرخون آلود هررستمم گریه کردم
یکی قارون اقتصاد دیگرسلطان خشونت
به پاهای برهنه تیمان صنمم گریه کردم