آرشیف

2020-4-8

رفعت حسینی

گریهءدرخت

 
۱
صدای گریهء درخت را شنییده ای؟
فغانِ بَرشده ز دَردِ رود را؟
ونعره های خشمِ کوه را؟
۲
………
 
۳
به سرزمین من بیا
                  عزیزمن
که بشنوی نوای گریهء درخت
غریوخشمناک کوه
وبانگِ پُرزدردِ رود را.
 

جرمنی
۲۰۱۵