آرشیف

2020-5-14

yfirozkohi

گرسنه کشتن در آیین نبود

 
گرسنه کشتن در آیین نبود
در آیین نامردان پیشین نبود

از محبس غور به گونه‌ی ایمیل به تلفن من آمده است، این دو بیتی اهدا می‌شود به ضابط دیروزآمده در غور مگر دگروال صاحب امروز.

من از شهر فیروزکوه و ضحاکم
شهنشاه زاده‌ام اهل مناکم

"جهان داند که سلطان جهانم"
فیروزکوهی منم، از خاک پاکم

به حادثه المناک اخیری که قوماندان امنیه غور به فاجعه تبدیلش کرد.

ح یعقوبیان فیروزکوهی