آرشیف

2020-5-14

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

گرسنه کشتن در آیین نبود

 
گرسنه کشتن در آیین نبود
در آیین نامردان پیشین نبود

از محبس غور به گونه‌ی ایمیل به تلفن من آمده است، این دو بیتی اهدا می‌شود به ضابط دیروزآمده در غور مگر دگروال صاحب امروز.

من از شهر فیروزکوه و ضحاکم
شهنشاه زاده‌ام اهل مناکم

"جهان داند که سلطان جهانم"
فیروزکوهی منم، از خاک پاکم

به حادثه المناک اخیری که قوماندان امنیه غور به فاجعه تبدیلش کرد.

ح یعقوبیان فیروزکوهی