آرشیف

2014-11-17

عزیزه عنایت

گرامی داشت ازمقام والای مادر!

مادر را میستا یم , مادرکه چون خورشید زرین  در سپیده دم زندگی بشریت تابیده و مثل ابر نیسان  قطرات آب حیات را درگلوی بشر میریزد و چون کوه بلند,متین و استواربرکود کش سایه می افگند تاازسرماه و گرما بدورش نگهدارد و تا پای جان  نسبت به خودش به کودکش بیشتر می اندیشد و از اهدای محبت به فرزندش هرگز خسته نمشود . مادر جهان هستی را برای ما آماده ساخته و مشعل دار راه حیات نسل به نسل بوده است .
مادر که از جهان  خلقت  یک موجود گرامی , فداکار,مهربان  خلق شده است با تکالیف  زیاد وحوصله مندی در پرورش وتربیه  اطفال خویش از هیچ نوع خـود گذری دریغ نکرده وبا شیرهء جان وصفای قلب بادستان نوازش گر خود کو دکش را  به دامان خویش  می پرورد که نوزاد از همـان لحظهء نخست با لبخنــد مـادر آشنا میشود و به مرور زمان ازمادرمی آموزدکه مادراولین مربی و یگانه غمخوا ر فرزندش است . بشرکه پروده ء دامان اوست .خداوند تعالی نیز فرمـوده است کـه بهشت درزیر پای مادران است و بهمین مناسبت است که در اکثر کشورهادومیــن یکشنبه ماه می را به گرامی داشت از مقام ولای مادر نهاد های اجتمــاعی, بعضی ازمراجع رسمی, خانواده ها, از روز مادر تجلیل  میکنند.
درمیان بنیان گذاران روز مادرمیتوان از سه زن امریکائی یاد کرد اناجارویس , انا – دختر- انا جارویس وجولیاواردهئو انا جارویس خانم  خانه داری بود که درامورات اجتماعی و مخصوصاً بخاطرنجات کودکان از مرگ و میربسیار فعالیت میکردو خودش دارای یازده فرزند بودکه فقط چهار آنان زنده بودند و متباقی را ازدست داده بود.وی فعالیت هــایش را از سالهای 1832 تــا1905 ادامه داد ودرسال 1858 زنـان را بسیج کــرده روزمــادررا بنیان گذاشت.انا جارویس همچنین در ایجاد فضای دوستی بین طرفین  جنگ های داخلی امریکا پس ازپایان جنگ نیزفعال بود وهمواره سعی میکرد تا فضای دوستی بــیـن مادران سربازان درگیر جنگ و آشتی ملی را تقویت کند.
انا جارویس در9 ماه می سال1905 ازجهان درگذشت ودخترش که نیزانا نام داشت به ادامه برنامه های مادرکه صلح دوستی ,مبارزه به خاطرساعت کارزنان,رسمیت دادن روز مادر نامهء برای قانون گـذاران نوشت ودر اثر سعی وتلاش وی در سال 1914  به دستورریس جمهور وقت  در امریکا روز مادر برسمیت شنا خته شد . پس از آن جولیا واردهئو زن شاعر و صلح دوستی بود که به شدت از جنگ ها ی داخلی امریکا و جنگ های المان و فرانسه متاثر شده بود و در ادامه کار جارویس پرداخته و با بسیج نمودن زنان در امریکا  همه ساله از روز مادر تجلیل میکردکه در این گرد همایی مادرانکه  بیشتر فرزندان خود رادرجنگ  از دست داده بودند اشتراک میکردند وازاین روزتجلیل مینمودند که از آن زمان تاکنون در بسیاری از کشور های اروپایی و امریکا ازمقام والای مادر تجلیل به عمل میاید .
اما در افغانستان عزیزنظر به رسوم ,عنعنات ودین مبین اسلام که خداوند درقــرآن کریم به والدین ومخصوصاً مادرارج گذاشته,مادران را همیشه گرامی داشته اند وبه مادراحترام زیادی قایل بوده اند که درسالهای قبل,ازجانب بعضی نهادهای اجتماعی رسمی, رادیو و تلویزیون افغانستان دربین خانواده های محترم این روزرا به تاریخ 24 جوزا همه ساله تجلیل میکردند که پسران و دختران با تحایفی از مادران خویش تقدیر بعمل میاورند. اکنون که وطن عزیز مــان دوره سی سال جنگ را پشت ســـر گذرانیده است و زنان نسبی رد پای در اجتماع بعد از سقـوط رژیم طالـبان دو بــاره پیداکرده اند امیـد وارم که درسرزمین ما,هم مانند سالهای قبـل ازجنگ, ازایــن روز باشکوه تجلیل نموده و مادرانی که مستحق اند با تحایف ازجانب دولت وارگان های زیربط که برگزارکننده گان محافل روزمادر میباشند تقدیرو قــدر دانی نمایند وهـــم رسوم و عادات دیرینه خویش را که مقام مادررا گرامی داشتن  میبا شد ادا نمایم .
خوشبختانه در کشورهای اروپایی و امریکااز جانب نهادها,انجمن های افغانان در حالت دوری از وطن این روزرا گرامی داشته و مقام مادررا ارج میگذارند. که زحمات وتلاش های مسئولین و دست اندرکاران چنین برنامه ها قابل قـــدر و ستایش بوده که با چنین نسشت هایک فضای گرم و صمیمی افغانان دوراز میهن به وجود آمده و ازدیدو بازدید یک دیگر هموطنان مان لذت میبرند. واینک این روزخجسته را به تمام مادران روی گیتی مخصوصاً مـادران رنج دیده افغانستان از صمیم قلب تبریک گفته بامیــد صلح جاویــدانی ووحــدت تمام مادران با مادران که فرزندانشان را در جنگ ازدست داده اند میباشم .
 
بااحترام
عزیزه عنایت
6/4/2011
 

   ازعزیزه ( عنایت )
 

مــادر
 

الا ای مادر مــهر آور مــــــن            نشاط خاطر و تا ج ســــــر مــن
بیا مادر دل و جانم فـــــدایـــت            به چشمم سرمه با شد خاک پایت
منم پرو ردهء دست  لطیفـــــت           بآن آغوش پر مـهر و عفیفـــــت
تو شبها را به با لینم  نشستی            زبهر را حتم  چشمت نبستـــــی
ببو سیدی مرا از روی الفـــت             به من آمو ختــــی ر مز محبـت
زسعی تو نهادم  پا به مکتـــب            زتو شد  زندگا نی ام مرتــــــب
بهشت جاویدان  در زیر پایــت            سرور  سینه نام جا نفــــزا یـت
به  هرفرزندتوداری مهریکسان         ســرشت تــو بو لطــف فراوان
تو ئی مادر مرا بهتر ز جا نــــم
بخو اهم طول عمـرت مهربا نـم