آرشیف

2018-12-16

دکـتـر بصـیر کامجو

گذشت ، جوهر زندگیست
 بنام خداوند مهر و راستی

انسان خود یک حیوان با شعورافزار سازfاجتماعی است که در روند زندگی، به نسبت داشتن خلاقیت تفکر، شناخت و قدرت تمیز، وی موفق به کسب آگاهی و معرفت از جهان هستی گردیده است. و با این آگاهی و شناخت او بخود امتیاز و غروری قائل است . موجودیت چنین غرور و امتیاز در مناسبات اجتماعی سبب بروز لغزشهای سلوک رفتاری در کردار و  پندار انسان گردیده است.
تاجائیکه از تجارب مناسبات زیست اجتماعی و فردی شهروندان میهن ما چه در داخل و چه در خارج کشور آموخته ایم، نزدیک به همه در یک خلاء بزرگ سلوک رفتاری بد گمانی و بی باوری به یکدیگر قرار داریم. کشور ما اکنون در پیشبرد سیاست قتل و کشتار ، جنگ ، جنایت وحشت دولتی در ماتم و غم فرزندانش درد می کشد .

ادامه مطلب در اینجا