آرشیف

2016-4-5

گذر از تکلیف مداری به حق مداری و اعطای حقوق طبیعی بشر

یکی دیگر از مبانی فکری سکوالریسم ,گذر از تکلیف مداری به حق مداری واعطای حقوق طبیعی بشر است.

سکوالریسم هر گونه نقش دین را در حقوق طبیعی رد می کند و می خواهد با طرح این نظریه، حکومت ال دینی و فارغ از انگیزه های الهی را به وجود بیاورد. به عبارت دیگر سکوالریسم دین اسالم را، دین تکلیف مدار می داند تا حق مدار و با سخن از منافع مادی و دنیوی ؛ منکر هر نوع حقوق الهی و تکالیف دینی برای مردم است. و اسالم را باز دارنده و مانع آزادی ها وحقوق طبیعی مردم می داند آیا این گفته ها واقعا مصداق دارد؟

 

ادامه مطلب در اینجا